Oddělení živnostenské kontroly

Položka Popis položky
Název úkonu

Projednání přestupků

Přestupkové řízení na úseku živnostenského podnikání

V jakém případě ve věci jednat

V případě, že chce občan oznámit podezření ze spáchání přestupku na úseku živnostenského podnikání:

obrátit se na Oddělení živnostenské kontroly

Charakteristika úkonu

Řízení o přestupku upravuje zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Obecná úprava správního řízení je v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád

Výsledek úkonu Provedení živnostenské kontroly, případně odložení věci.
Kdy věc řešit Přestupek je v zásadě možno projednat do jednoho roku od spáchání (resp. do tří let, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Na úřadě městské části podle místa spáchání přestupku

datovou schránkouelektronicky

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Písemně, na adresu podatelny úřadu:

podatelna@praha5.cz

ústně do protokolu (osobně na úřadu městské části podle místa spáchání přestupku)

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Účastník řízení může do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Magistrátu hl. města Prahy, a to prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5.
V případě vydání příkazu je možné podat odpor ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu přímo odboru živnostenskému a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5.
Časté dotazy

Označení provozovny

Nadměrný hluk či vibrace z živnostenské provozovny

Nahlížení do spisu

Sankce
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Klíčová slova Přestupek, přestupkové řízení, podnikatel, živnostenské oprávnění, kontrola
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Pravomocné rozhodnutí o přestupcích

Zápis o výsledku kontroly v živnostenském rejstříku

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě