Dohoda o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Dohoda o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
V jakém případě ve věci jednat Dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá s osobou pečující nebo osobou v evidenci, jež v obvodu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ Praha 5) má trvalé bydliště
Charakteristika úkonu Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci, navrhne této osobě uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, která upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a a současně informuje o možnostech uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče s jinými pověřenými osobami dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Výsledek úkonu Uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Kdy věc řešit Po pravomocném rozhodnutí OS a dle § 4a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Osobně, trvalé bydliště osoby pečující nebo osoby v evidenci v obvodu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ Praha 5)

-žádost o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče

– pravomocné rozhodnutí OS

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobně na úřadu obce s rozšířenou působností – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky -žádný
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky -žádný
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy S kým mohu uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče? Co upravuje Dohoda o výkonu pěstounské péče? Jaké budu mít povinnosti jako osoba pečující či osoba v evidenci? Musím se k vyřízení dostavit osobně?
Sankce
Působnost Upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Oblast Upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova Dohoda o výkonu pěstounské péče, osoba pečující, osoba v evidenci, doprovázení pěstounů, klíčový pracovník
Počátek platnosti popisu úkonu Podepsání smlouvy mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností (OSPOD při ÚMČ Praha 5) a osobou pečující nebo osobou v evidenci
Konec platnosti popisu úkonu Ukončením pěstounské péče, ukončením jmenování poručníka, zletilostí dítěte, úmrtím dítěte či osoby pečující či osoby v evidenci, pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující či osoba v evidenci zavázala v Dohodě o výkonu pěstounské péče, pro opakované maření sledování naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče, odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě