Závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Osnova Popis agendy
Název úkonu Závazné stanovisko dotčeného orgánu
V jakém případě ve věci jednat U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.
Charakteristika úkonu Vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu v rámci společného řízení dle § 94j odst. 2 stavebního zákona
Výsledek úkonu Závazné stanovisko ve věci
Kdy věc řešit Viz kapitola „V jakém případě ve věci jednat“
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o závazné stanovisko vodoprávní úřadu vydávané v rámci společného řízení, plnou moc v případě zastupování, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD ověřenou vodohospodářem, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku- je-li vyžadováno, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno (příloha č.12 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žádost o závazné stanovisko vodoprávní úřadu vydávané v rámci společného řízení, plnou moc v případě zastupování, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD ověřenou vodohospodářem, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku- je-li vyžadováno, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno (příloha č.12 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podatelna ÚMČ Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí – sekretariát
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

 

————-

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky

 

————–

Opravné prostředky Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím.
Časté dotazy

 

————–

Sankce ————–
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dále zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova Závazné stanovisko, dotčený orgán, vodní dílo
Počátek platnosti popisu

25.7.2001

1.1.2007

Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano, v Centrálním registru vodoprávní evidence (CRVE)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě