Stavební povolení k vodním dílům § 15 VZ

Osnova Popis agendy
Název úkonu Stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona ve spojení se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
V jakém případě ve věci jednat K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5 vodního zákona). V případě podle § 126 odst. 5 vodního zákona se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.
Charakteristika úkonu Vydání stavebního povolení k vodním dílům, vydání prodloužení platnosti stavebního povolení, povolení ke změně stavby před dokončením
Výsledek úkonu Rozhodnutí ve věci
Kdy věc řešit

VIZ kapitola „V jakém případě ve věci jednat“

V případě prodloužení platnosti stavebního povolení, je třeba podat žádost před uplynutím doby platnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o vydání stavební povolení, plnou moc v případě zastupování, územní rozhodnutí s doložkou právní moci, souhlas obecného stavebního úřadu, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, pokud není žadatelem, PD stavby ověřenou vodohospodářem, posudek o TBZ, povolení o nakládání s vodami podle § 8 VZ, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku, je-li vyžadováno, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno, další stanoviska, vyjádření, apod. (příloha č. 8 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žádost o vydání stavební povolení, plnou moc v případě zastupování, územní rozhodnutí s doložkou právní moci, souhlas obecného stavebního úřadu, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, pokud není žadatelem, PD stavby ověřená vodohospodářem, posudek o TBZ, povolení o nakládání s vodami podle § 8 VZ, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku- je-li vyžadováno, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno, další stanoviska, vyjádření, apod. (příloha č. 8 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podatelna ÚMČ Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí – sekretariát
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

 

————-

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky

 

————–

Opravné prostředky Možnost podání odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k OCP MHMP, prostřednictví OŽP ÚMČ Praha 5
Časté dotazy

Jakou má platnost rozhodnutí podle § 8 VZ?

– 2 roky od nabytí právní moci

Jaký je poplatek za vydání stavebního povolení?

– Stavební povolení k VD – 3000,-

– Stavební povolení k VD – studna – 300,-

– Odstranění stavby VD – 500,-

– Změna stavby před dokončením – 1000,-

– Prodloužení platnosti stavebního povolení – 1000,-

– Ověření zjednodušené PD – pasport – 500,-

– Společné stavební a územní povolení – 3000,-

– Stavební povolení + odstranění stavby – 3500,-

Sankce Stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Klíčová slova Vodní dílo, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, studna, změna stavby před dokončením, pasport
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano, v Centrálním registru vodoprávní evidence (CRVE)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě