Souhlas podle § 17 VZ

Osnova Popis agendy
Název úkonu Souhlas podle § 17 vodního zákona,
V jakém případě ve věci jednat Souhlas podle § 17 vodního zákona, kterého je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, (ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících; ke zřizování dálkových potrubí a ke stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových a podzemních vod; ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno; ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů; k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu; k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu; k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.
Charakteristika úkonu

Souhlas ve formě závazného stanoviska podle § 17 VZ (odst. 1, písm. a), c), e) – pokud není souhlas posledním úkonem v řízení)

Souhlas ve formě rozhodnutí podle § 17 (odst. 1 písm. g), i)

Výsledek úkonu

Vydání souhlasu ve formě závazného stanoviska

Vydání souhlasu ve formě rozhodnutí

Kdy věc řešit V případě stavby, zařízení nebo činností, k nimž není potřeba povolení podle VZ, které však mohou ovlivnit vodní poměry
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o udělení souhlasu, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku – je-li vyžadován, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) – je-li vyžadováno, stanovisko společnosti Pivovary Staropramen a. s., pokud se stavba nachází v ochranném pásmu II. stupně hygienické ochrany pro odběr povrchové vody z Vltavy společnosti Pivovary Staropramen a.s.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žádost o udělení souhlasu, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku – je-li vyžadován, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) – je-li vyžadováno, stanovisko společnosti Pivovary Staropramen a.s., pokud se stavba nachází v ochranném pásmu II. stupně hygienické ochrany pro odběr povrchové vody z Vltavy společnosti Pivovary Staropramen a.s.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podatelna ÚMČ Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 – sekretariát
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

 

————-

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky

 

————–

Opravné prostředky

– V případě souhlasu ve formě závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání, odvolání je možné podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

– V případě souhlasu ve formě rozhodnutí – možnost podání odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k OCP MHMP

Časté dotazy

Jakou má platnost souhlas podle § 17?

– V případě souhlasu ve formě závazného stanoviska – platnost podle povahy věci stanoví vodoprávní úřad (zpravidla 2 roky ode dne vydání)

– V případě souhlasu ve formě rozhodnutí – podle povahy věci stanoví vodoprávní úřad (zpravidla 2 roky od nabytí právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud k realizaci záměru dojde do 2 let od nabytí účinnosti územního souhlasu nebo od nabytí právní moci územního rozhodnutí)

Sankce stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Klíčová slova Souhlas podle zákona o vodách
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ANO, v Centrálním registru vodoprávní evidence (CRVE)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě