Rybářské lístky

Osnova Popis agendy
Název úkonu

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

 

V jakém případě ve věci jednat Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).
Charakteristika úkonu Žádost o rybářský lístek
Výsledek úkonu Vydání rybářského lístku
Kdy věc řešit Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku. Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje rovněž osoba uvedená v § 10 odst. 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.

Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní

popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se

a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

c) osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je nutné podat osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14:

a) 1 rok činí 100 Kč,

b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,

c) 3 roky činí 200 Kč,

d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,

e) 10 let činí 500 Kč,

f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,

g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,

h) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,

i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá při provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku.

Opravné prostředky Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.
Časté dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí od data vydání po dobu v něm uvedenou (30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou).

Sankce Sankce podle § 30 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast

upravuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

Klíčová slova Rybářský lístek
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému NE

Osnova

Popis agendy

Název úkonu

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

 

V jakém případě ve věci jednat

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

Charakteristika úkonu

Žádost o rybářský lístek zde (propojit s formulářem na odkazu)

https://www.praha5.cz/rybarsky-listek/

Výsledek úkonu

Vydání rybářského lístku

Kdy věc řešit

Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku. Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje rovněž osoba uvedená v § 10 odst. 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.

Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní

popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se

a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

c) osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je nutné podat osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14:

a) 1 rok činí 100 Kč,

b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,

c) 3 roky činí 200 Kč,

d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,

e) 10 let činí 500 Kč,

f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,

g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,

h) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,

i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá při provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku.

Opravné prostředky

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

Časté dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí od data vydání po dobu v něm uvedenou (30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou).

Sankce

Sankce podle § 30 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

Oblast

upravuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Klíčová slova

Rybářský lístek

Počátek platnosti popisu

24. 1. 2022

Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

NE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě