Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle § 16 VZ

Osnova Popis agendy
Název úkonu Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona,
V jakém případě ve věci jednat Povolení je třeba k vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek do kanalizace.
Charakteristika úkonu Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace
Výsledek úkonu Rozhodnutí ve věci
Kdy věc řešit V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace. Tuto povinnost mají například všechny stomatologické ordinace vybavené odlučovačem amalgámu.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace; kopie katastrální mapy; souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (PVS, a.s.); doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem ZNZL (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny); smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se společností PVK, a.s.; plná moc v případě zastupování.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace; kopie katastrální mapy; souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (PVS, a.s.); doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem ZNZL (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny); smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se společností PVK, a.s.; plná moc v případě zastupování; v případě žádosti o změnu povolení také doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno (bylo-li vydáno jiné osobě).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podatelna ÚMČ Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 – sekretariát
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

 

————-

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky

 

————–

Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů od doručení k OCP MHMP
Časté dotazy

Jakou má platnost povolení dle § 16 vodního zákona?

–          max. 4 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (§ 9 odst. 2 vodního zákona)

Sankce stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Klíčová slova Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Počátek platnosti popisu 25. 7. 2001
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ANO, v Centrálním registru vodoprávní evidence (CRVE)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě