Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Osnova Popis agendy
Název úkonu Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 vodního zákona
V jakém případě ve věci jednat

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“) je třeba

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

1. k jejich odběru,

2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,

3. k využívání jejich energetického potenciálu,

4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,

5. k jinému nakládání s nimi,

b) jde-li o podzemní vody

1. k jejich odběru,

2. k jejich akumulaci,

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,

5. k jinému nakládání s nimi,

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 7b),

f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona 1a

Charakteristika úkonu Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
Výsledek úkonu Rozhodnutí ve věci
Kdy věc řešit VIZ kapitola „V jakém případě ve věci jednat“
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, plnou moc v případě zastupování, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD, doklad o vlastnickém právu, nebo právu užívání stavby vodního díla, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno, kopie povolení stavby VD, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, apod. (příloha č. 1 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, plnou moc v případě zastupování, situaci širších vztahů, kopii katastrální mapy, PD, doklad o vlastnickém právu, nebo právu užívání stavby vodního díla, stanovisko správce povodí, vyjádření příslušného správce vodního toku, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa – je-li vyžadováno, kopie povolení stavby VD, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, apod. (příloha č. 1 vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou, elektronicky – žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podatelna ÚMČ Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí – sekretariát
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

 

————-

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného jinak než elektronicky

 

————–

Opravné prostředky Možnost podání odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k OCP MHMP, prostřednictví OŽP ÚMČ Praha 5
Časté dotazy

Jakou má platnost rozhodnutí podle § 8 VZ?

– z pravidla na dobu existence vodního díla

Sankce Stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Klíčová slova Nakládání, povrchové vody, čerpání, podzemní vody
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano, v Centrálním registru vodoprávní evidence (CRVE)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě