Lovecké lístky

Osnova Popis agendy
Název úkonu

VYDÁVÁNÍ LOVECKÝCH LÍSTKŮ

 

V jakém případě ve věci jednat

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 46 dle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti.

O vydání loveckého lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

Charakteristika úkonu

Žádost o lovecký lístek

 

Výsledek úkonu

Vydání loveckého lístku

Lovecké lístky se vydávají:

a) pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,

b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

c) pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Kdy věc řešit Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání loveckého lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

K žádosti je nutné přiložit:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
  • pojištění dle § 48 zákona o myslivosti

Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestům za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je nutné podat osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 13:

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

– na 1 den – 30 Kč

– na 5 dní – 50 Kč

– na 30 dní – 70 Kč

– na 6 měsíců – 100 Kč

– na 12 měsíců – 150 Kč

– na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol

a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

– 75 Kč

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

– 1 000 Kč

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá při provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku.

Opravné prostředky Jestliže vám bude vydání loveckého lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.
Časté dotazy
Sankce Sankce dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast

upravuje zákon č. 449/2001Sb., o myslivosti, vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

Klíčová slova Lovecký lístek
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému NE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě