Kácení dřevin rostoucích mimo les

Osnova Popis agendy
Název úkonu

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

 

V jakém případě ve věci jednat

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 8 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon).

Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen “žadatel”), která je vlastníkem pozemku, na kterém dřevina roste, nájemcem nebo jiným oprávněným uživatelem (v tom případě je však nutný souhlas vlastníka pozemku).

Charakteristika úkonu

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ZDE

 

Výsledek úkonu Rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení dřevin včetně případného uložení náhradní výsadby
Kdy věc řešit V případě potřeby kácení dřevin.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

S výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin na obecní úřadě, v jehož správním území dřeviny rostou.

Na území hlavního města Prahy:

Na odbor životního prostředí MHMP – v případě, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mimo les ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části – v ostatních případech.

Kde a jakým způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

S výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin na obecní úřadě, v jehož správním území dřeviny rostou.

Na území hlavního města Prahy:

Na odbor životního prostředí MHMP – v případě, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mimo les ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části – v ostatních případech.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Opravné prostředky Na území hlavního města Prahy je proti rozhodnutí možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat písemné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení účastníku, a to k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, prostřednictvím Odboru životního prostředí Úřadu městské části, který rozhodnutí vydal.
Časté dotazy

Kdy není potřeba povolení ke kácení dřevin:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba v případech uvedených v ustanoveních:

  • § 8 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení –  Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat
  • § 8 odst. 3 zákona a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

·      § 8 odst. 4 zákona a § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení – Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Sankce Sankce podle § 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Klíčová slova Kácení dřevin
Počátek platnosti popisu 24. 1. 2022
Výsledek vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému NE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě