Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
V jakém případě ve věci jednat Pokud chtějí snoubenci uzavřít manželství v cizině
Charakteristika úkonu Uzavření manželství v cizině
Výsledek úkonu Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Kdy věc řešit Pokud chtějí snoubenci uzavřít manželství v cizině
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

– občanský průkaz, cestovní pas, event. řidičský průkaz nebo povolení k pobytu pro cizince

– rodný list

– výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

– úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)

– vdova (vdovec) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera
– rozvedení předloží pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
– úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa trvalého pobytu snoubence
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek 500 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova Manželství, které bude uzavřeno v cizině
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě