Vydávání doslovných výpisů z matričních knih

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
V jakém případě ve věci jednat Pokud potřebuje fyzická osoba doslovný výpis z matriční knihy.
Charakteristika úkonu Vydání doslovného výpisu z matriční knihy.
Výsledek úkonu Vydání doslovného výpisu z matriční knihy formou fotokopie.
Kdy věc řešit Pokud potřebuje fyzická osoba doslovný výpis z matriční knihy.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • průkaz totožnosti žadatele
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa matriční události.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 30  Kč za první stranu formátu A4 a za každou další započatou stranu formátu A4 10 Kč. Celková výše správního poplatku je závislá na tom, z kolika stran se doslovný výpis skládá. Při osobním vyřízení žádosti se správní poplatek hradí v hotovosti na místě.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání doslovného výpisu nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/vydavani-doslovnych-vypisu-z-matricnich-knih/
Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
Klíčová slova doslovný výpis z matriční knihy
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě