Vydávání doslovných výpisů z matričních knih

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
V jakém případě ve věci jednat Pokud potřebuje fyzická osoba doslovný výpis z matriční knihy
Charakteristika úkonu Vydání doslovného výpisu z matriční knihy – zápisy provedené v matričních knihách ÚMČ Praha 5
Výsledek úkonu Vydání doslovného výpisu z matriční knihy formou fotokopie
Kdy věc řešit Pokud potřebuje fyzická osoba doslovný výpis z matriční knihy
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Doslovný výpis z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, popřípadě jejich zmocněncům*,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů).

* Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

 

S sebou k předložení:

průkaz totožnosti žadatele;

– doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců;

– plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby;

– žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy v listinné podobě, pokud není podána ústní žádost.

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa matriční události.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 15,- Kč za první stranu formátu A4 a za každou další započatou stranu formátu A4 5,- Kč. Celková výše správního poplatku je závislá na tom, z kolika stran se doslovný výpis skládá. Při osobním vyřízení žádosti se správní poplatek hradí v hotovosti na místě.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání doslovného výpisu nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/vydavani-doslovnych-vypisu-z-matricnich-knih/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova Doslovný výpis z matriční knihy
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě