Uzavření registrovaného partnerství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Uzavření registrovaného partnerství
V jakém případě ve věci jednat V případě, že si přejete uzavřít registrované partnerství.
Charakteristika úkonu Osoby stejného pohlaví vstoupí do registrovaného partnerství a bude jim vydán doklad o registrovaném partnerství.
Výsledek úkonu
Na základě zápisu do matriky registrovaného partnerství je vydán doklad o registrovaném partnerství.
Kdy věc řešit Chcete uzavřít registrované partnerství.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Ti, kdo chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu partnerství vznikne.
Informace o dokladech:
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a připojit doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
Doklady uvedené výše, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, připojí
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, připojí doklad potvrzení o osobním stavu a pobytu i z tohoto státu.
Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát Evropské unie“) nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.
Údaje uvedené v písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze řešit elektronicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast

zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení.

Klíčová slova registrované partnerství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě