Uzavření manželství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Uzavření manželství
V jakém případě ve věci jednat V případě, že si přejete uzavřít sňatek.
Charakteristika úkonu

Snoubenci vstoupí do manželství a bude jim vydán oddací list.

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky manželství je vydán oddací list.
Kdy věc řešit

Chcete uzavřít manželství.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. K dotazníku připojí:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad)
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
e) vdovec (vdova) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera, rozvedení předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:
Doklady uvedené v odstavci 1 nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
3. Cizinec:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)

Případně další doklady:
– pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství – nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let
– povolení příslušného krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze řešit elektronicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3000
c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města 1000
d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3000
e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500
f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).
Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

Můžete se odvolat proti:

·         rozhodnutí o nepovolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě a v jinou vhodnou dobu

·         rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství

·         rozhodnutí, kterým nebylo povoleno uzavřít manželství v zastoupení

·         rozhodnutí o nevydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

·

Lhůta pro podání odvolání:

·         15 dnů od doručení rozhodnutí

Ke komu podáváte:

·         k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Kdo o něm rozhoduje:

·         nadřízený úřad, tj. MHMP

·         Ministerstvo vnitra (v případě rozhodnutí o nepovolení uzavřít manželství v zastoupení)

·

 

Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/manzelstvi/

 

Sankce

zák. č. 301/2000 Sb.

§79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. a)úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
  2. b)nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
  3. c)v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice,
  4. d)určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo
  5. e)při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

 

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení.
Klíčová slova oddací list, uzavření manželství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě