Uzavření manželství

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Uzavření manželství
V jakém případě ve věci jednat V případě, že si přejete uzavřít sňatek.
Charakteristika úkonu

Snoubenci vstoupí do manželství a bude jim vydán oddací list.

 

Výsledek úkonu Na základě zápisu do matriky manželství je vydán oddací list.
Kdy věc řešit

Chcete uzavřít manželství.

Do manželství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.

Uzavřít manželství lze:

·         mezi mužem a ženou,

·         v případě zletilé osoby (starší 18 let),

·         v případě osoby svéprávné k tomuto úkonu,

·         nejde-li o osoby příbuzné v přímé linii (prarodiče, rodiče, děti, vnuci apod.) a sourozence,

·         nejde-li o osoby, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením,

·         nejde-li o poručníka a poručence, pěstouna a jemu svěřené dítě,

·         nejde-li o osoby, jejichž dříve uzavřené manželství či partnerství stále trvá.

Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li proto důležité důvody (např. těhotenství snoubenky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Při civilním sňatku

·         na matričním úřadě, v jehož správním obvodu hodláte manželství uzavřít, obdržíte Dotazník k uzavření manželství, který na místě vyplníte. Jeho vzor je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Můžete jej přinést již předvyplněný.

S sebou musíte přinést:

1.      jste-li českým občanem s trvalým pobytem na území ČR:

·         doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

·         další doklady by si měl úřad obstarat sám

o   pouze ve zvláštních případech nebo při pochybnostech si od vás matrikář vyžádá další doklady (jako například rodné listy, rodné listy dětí, úmrtní list zesnulého manžela nebo pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství)

2.      jste-li cizincem

·         rodný list,

·         doklad o státním občanství (lze prokázat např. i cestovním dokladem),

·         doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván – nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,

·         potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

·         úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není potřeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jste-li rozvedený,

·         potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,

·         pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

·         doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

·         mějte připravené údaje obou svědků – jména, příjmení, rodná čísla a místa narození

·         domluvte se s matrikářem na vystavení oddacího listu – kdy bude vystaven a jakým způsobem si jej vyzvednete

Při církevním sňatku

Předkládané doklady a postup jsou stejné, jako při civilním sňatku. Navíc je nutno požádat o vydání osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Nelze řešit elektronicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

·         nic, pokud máte oba trvalý pobyt na území ČR a uzavíráte manželství v čase a místě určeném radou obce

·         3000 Kč  při uzavření manželství, jestliže nemáte trvalý pobyt na území České republiky

·         2 000 Kč – při uzavření manželství, jestliže má pouze jeden z vás trvalý pobyt na území České republiky

·         1 000 Kč – za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

·         vydání osvědčení o způsobilosti k uzavření církevního manželství – zdarma

·         vydání vysvědčení o způsobilosti uzavřít manželství (pro účely sňatku v cizině) – 500 Kč

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

Můžete se odvolat proti:

·         rozhodnutí o nepovolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě a v jinou vhodnou dobu

·         rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství

·         rozhodnutí, kterým nebylo povoleno uzavřít manželství v zastoupení

·         rozhodnutí o nevydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

·

Lhůta pro podání odvolání:

·         15 dnů od doručení rozhodnutí

Ke komu podáváte:

·         k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Kdo o něm rozhoduje:

·         nadřízený úřad, tj. MHMP

·         Ministerstvo vnitra (v případě rozhodnutí o nepovolení uzavřít manželství v zastoupení)

·

Při chybách v zápisu nebo oddacím listu můžete žádat jeho opravu a vydání opraveného oddacího listu (zdarma).

Při nevydání oddacího listu v zákonem stanovených lhůtách (30 dnů od uzavření manželství) můžete podat žádost o opatření proti nečinnosti nadřízenému krajskému úřadu.

Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/manzelstvi/

 

Sankce

Přestupku se dopustíte pokud:

·         úmyslně zničíte nebo poškodíte doklady vystavené matričním úřadem (oddací list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku)

·         úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Za přestupek vám může matriční úřad uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Klíčová slova oddací list, uzavření manželství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Ano

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě