Osvědčení k uzavření církevního sňatku

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Osvědčení k uzavření církevního sňatku
V jakém případě ve věci jednat Pokud chtějí snoubenci uzavřít církevní sňatek
Charakteristika úkonu Uzavření církevního sňatku
Výsledek úkonu Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
Kdy věc řešit Pokud chtějí snoubenci uzavřít církevní sňatek na území Prahy 5 nebo Slivence
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Upozornění: Manželství nevznikne, pokud nebyly ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož že i mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, a připojí k nim:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad, event. řidičský průkaz)

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

e) vdova (vdovec) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera, rozvedení předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:
Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

3. Cizinec:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)

e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) potvrzení vydané MVČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana EU a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)
j) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.

Nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let, je povinna předložit pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa uzavření církevního manželství.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku se nehradí žádný správní poplatek.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Pokud se žadateli o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.
Časté dotazy https://www.praha5.cz/zivotni-situace/osvedceni-k-uzavreni-cirkevniho-snatku/
Sankce Přestupku se dopustíte, pokud:

  • úmyslně uvádíte matričnímu úřadu nepravdivé nebo neúplné údaje

Pokuta může být maximálně 10 000 Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Klíčová slova Církevní sňatek
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě