Oddělení kontroly a stížností

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

1)      Kontrolní činnost

2)      Agenda stížností, podnětů a sdělení od občanů MČ Praha 5, agenda dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňovaní povinně zveřejňovaných informací

V jakém případě ve věci jednat

Ad 1) Kontrolní činnost

Kontrolovanou osobou je Úřad MČ Praha5, právnické osoby zřízené nebo založené MČ Praha 5, žadatelé o veřejnou finanční podporu nebo příjemci veřejné finanční podpory a subjekty, s nimiž MČ Praha 5 uzavřela smluvní vztahy, ze kterých vyplývá oprávnění ÚMČ Praha 5 k jejích kontrole.

Ad 2) Podněty, připomínky a sdělení jsou podání občana, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Praha 5.

Podání občanů adresované Zastupitelstvu MČ Praha 5 a Radě MČ Praha 5 přijímá k vyřízení Odbor Kancelář městské části, Oddělení organizační MČ Praha 5. Podání občanů adresované starostovi MČ Praha 5, přijímá k vyřízení Odbor Kancelář starostky MČ Praha 5. Podání občanů adresované jednotlivým místostarostům a radním MČ Praha 5, přijímají k vyřízení jejich sekretariáty. Veškerá podání jsou centrálně evidována OKS KTA.

Stížnosti dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., na průtahy v řízení, na jednání zaměstnanců MČ Praha 5, adresuje občan vedoucímu příslušného odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, jedná-li se o vedoucího odboru MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5, pak tajemnici MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5. Opakované stížnosti, nebo v případech, kdy si občan není jistý, kterému orgánu MČ Praha 5, či odboru MČ Praha 5 má stížnost zaslat, může své podání adresovat Oddělení kontroly a stížností, Odboru Kancelář tajemnice Úřadu MČ Praha 5. Veškerá podání jsou centrálně evidována OKS KTA.

Žádosti o informace – informace vztahující se k působnosti MČ Praha 5 – Úřadu MČ Praha 5 (kontrola výkonu veřejné správy, kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem). Povinnost poskytovat informace se výslovně netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Veškerá podání jsou centrálně evidována OKS KTA.

§  U všech druhů podání je OKS KTA k dispozici v metodické pomoci v rámci jejich zpracování. Dále pak při zpracování u opravného prostředku, zveřejňování informací.

Charakteristika úkonu

Ad 1) Kontrolní činnost

Činnost, při které vykonavatel veřejné správy (kontrolní orgán) pozoruje chování konkrétních, sobě nepodřízených subjektů (kontrolovaných osob), a porovnává je s chováním žádoucím, tj. souladným s právem.

Ad 2)

Stížnost. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a v jaké věci. Fyzická osoba uvede alespoň jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení věci, které se týká, označení správního orgánu, jemuž je určeno, podpis osoby, která je činí, pokud nejde o podání učiněné prostřednictvím datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud podání nemá stanovené náležitosti, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, která by neměla být kratší než 5 dnů; pokud nebudou nedostatky podání v této lhůtě odstraněny, nemusí být takové podání považováno za náležitě učiněné a správní orgán proto není povinen jej vyřizovat.

Stížnost se považuje za podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při přijímání a vyřizování stížností se postupuje obdobně podle § 37 správního řádu ve spojení s § 154 správního řádu.

Musí být vyřízena do 30 dnů resp. do 60 dnů ve zvláště složitých případech ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Podněty, připomínky a sdělení je podání vztahující se k samostatné působnosti města, které se bezprostředně dotýká individuálních zájmů stěžovatele, případně veřejného nebo jiného společného zájmu, či upozorňuje na nedostatky v činnosti orgánů města a domáhá se nápravy těchto nedostatků. Záležitosti týkající se spokojenosti života na území MČ Praha 5 v souvislosti s udržováním veřejných prostranství, parků a ploch, nebytových prostor, bytů ve vlastnictví MČ a dalších.

§  Žádosti o informace – ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování-liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

§  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999 Sb., a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona. Vyřízení do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů  dle zákona.

§  Zveřejňování povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálková přístup – OKS KTA dohlíží a zajišťuje zveřejnění povinně zveřejňovaných informací na webu MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výsledek úkonu

Ad 1) Kontrola

Protokol o kontrole resp. Roční zpráva o výsledku kontrol

Ad 2)

Stížnost – Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn. Byla-li stížnost shledána nedůvodnou, správní orgán o výsledku šetření stěžovatele o výsledku vyrozumí.

Žádosti o informace – poskytnutí informace, sdělení o odložení žádosti pro nepříslušnost (místní, věcná), rozhodnutí o odmítnutí žádosti pro neexistenci informace, vytváření nové informace atd.

Zveřejňování povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálková přístup OKS KTA zveřejnění poskytnuté informace na základě podané žádosti o informace na webu MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s vyhláškou č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, OKS KTA dohlíží a zajišťuje zveřejnění vyhláškou vyjmenovaných povinně zveřejňovaných informací na webu MČ P5.

Kdy věc řešit

Ad 1)

Kontrolní činnost – kontrola je zahájená:

·         předložením pověření ke kontrole, nebo

·         provedením prvního kontrolního úkonu, nebo

·         doručením oznámení o zahájení kontroly

Ad 2)

Stížnost ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů MČ Praha 5.

Žádosti o informace – kontrola výkonu veřejné správy, kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ad 1)

Kontrola – pověření ke kontrole

Ad 2)

Stížnost – písemné podání musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, zaručený elektronický podpis (formulář není předepsán)

Žádost – podat žádost o informaci (možno použít formulář) zde

https://www.praha5.cz/poskytovani-informaci-podle-zak-1061999-sb/

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1)

Kontrola – pověření ke kontrole

Ad 2)

Stížnost – písemné podání musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis (formulář není předepsán)

Žádost o informace – podat žádost o informaci, která musí obsahovat: u fyzické osoby – jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a adresu pro odpověď je-li jiná než adresa trvalého bydliště (možno použít formulář) zde

https://www.praha5.cz/poskytovani-informaci-podle-zak-1061999-sb/

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Ad 1) podatelna ÚMČ

Ad 2)

Podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Z důvodu identifikace osoby podepisující uznávaným elektronickým podpisem a ověření platnosti tohoto podpisu musí být podání učiněno prostřednictvím  elektronické adresy podatelny. Podání lze učinit též prostřednictvím datové schránky. Pokud je podání do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno tak, že je učiněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zasláno prostřednictvím  elektronické adresy podatelny, lze podání učinit též prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Kontrola – podatelna ÚMČ

Stížnost – podání je možno učinit písemně zaslané poštou, nebo do podatelny úřadu, nebo ústně do protokolu u příslušného odboru nebo případně na Oddělení kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 5

Žádost o informace – podání je možno učinit písemně prostřednictvím pošty, přímo do podatelny úřadu, elektronicky nebo do datové schránky, nebo ústně do protokolu u příslušného odboru.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ad 1) Kontrola – bez poplatku

Ad 2) Stížnosti – bez poplatku

Podněty, připomínky a sdělení – bez poplatku

Žádosti o informace – poplatek podle sazebníku úhrad

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací plynoucí ze  Sazebníku úhrad.  zde

https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/08/Bod_c.15.1.Sazebnik uhrad_za_poskytovani_informaci.pdf

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1) Kontrola – bez poplatku

Ad 2) Stížnosti – bez poplatku

Žádosti o informace – poplatek podle sazebníku úhrad

povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací plynoucí ze  Sazebníku úhrad  zde

https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/08/Bod_c.15.1._Sazebnik uhrad_za_poskytovani_informaci.pdf

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky

Ad 1) Kontrola – Námitky proti kontrolním zjištěním, může podat kontrolovaná osoba a to do 15 dní ode dne doručení protokolu.   

Ad 2) Stížnosti – má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Žádosti o informace

– Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) ust. § 16a infZ do 30 dnů od poskytnutí informací

– Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ust. § 16 infZ do 15 dnů od doručení rozhodnutí

Časté dotazy
Sankce

Ad 1) Kontrola – Sankce se neukládají

Ad 2) Stížnosti – Sankce se neukládají. Na základě výsledku šetření jsou přijata příslušná opatření.

Žádosti o informace – informační příkaz je ex lege exekučním titulem

Působnost samospráva
Oblast Kontrola
Klíčová slova  
Počátek platnosti popisu úkonu Zahájení řízení
Konec platnosti popisu úkonu Ukončení řízení
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Ad 1) Závěrečná zpráva o výsledku kontrol

Ad 2) Zveřejnění roční zprávy o podaných stížnostech, podnětech, sděleních.

Zveřejnění výroční zprávy přijatých žádostí o informace dle ust. § 18 infZ způsobem umožňující dálkový přístup.

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě