Oddělení krizového řízení a Security Managementu

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 5
V jakém případě ve věci jednat Vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích mají v duchu §71, odst.7, zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) povinnost předložit povodňový plán pro ten, který pozemek či stavbu v záplavovém území k potvrzení souladu povodňovému orgánu obce.
Charakteristika úkonu Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu či podniku s Povodňovým plánem Městské části Praha 5. Zákon stanoví pro všechny ohrožené fyzické a právnické osoby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem Městské části Praha 5 dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad podle ustanovení § 71 odst. 7 vodního zákona povodňový orgán obce. Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část povodňového plánu závaznou.
Výsledek úkonu Vydání souladu povodňového plánu s Povodňovým plánem MČ  Praha 5
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Písemnou žádost, zpracovaný povodňový plán, vyjádření Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Písemnou žádost, zpracovaný povodňový plán, přičemž jeden výtisk povodňového plánu si ponechá ÚMČ pro služební účely, vyjádření Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Podání žádosti a povinných příloh prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 5
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podání žádosti a povinných příloh prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 5
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost samospráva
Oblast Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Klíčová slova Povodňový plán, soulad, zákon o vodách
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě