Oddělení rozpočtu, Oddělení účetnictví a Oddělení hospodářské činnosti

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Úkolem Odboru ekonomického je zabezpečení finančního hospodaření, účetnictví a rozpočtu MČ. Oddělení rozpočtu, účetnictví a hospodářské činnosti provádí samostatnou a servisní činnost.
V jakém případě ve věci jednat

 

Servisní činnost úřadu

 

Charakteristika úkonu

– připravuje podklady pro jednání ZMČ nebo RMČ či dalších orgánů MČ,

– zajišťuje komplexně účetnictví MČ v hlavní činnosti s výjimkou

–  vedení účetnictví organizací zřízených MČ,

– předává komplexní informace o hospodaření MČ v hlavní činnosti Magistrátu hl. m. Prahy,

– spravuje účty MČ,

– organizuje inventarizaci majetku a závazků MČ a podílí se na jejím provádění a sumarizaci

– připravuje podklady:

– ke schvalování účetní závěrky MČ a příspěvkových organizací,

–  schvalování finančního plánu zdaňované činnosti včetně úprav plánu,

– ke schvalování závěrečného účtu MČ,

– ke schvalování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací,

– připravuje finanční plán zdaňované činnosti a hospodaří podle něj, včetně zajištění úprav plánu,

Zajišťuje:

– provádění řídící kontroly jako správce rozpočtu, včetně kontroly plnění finančních plánů správních firem a odborů,

–  metodicky řídí správní firmy při zpracování účetnictví ve zdaňované činnosti dle uzavřených mandátních smluv,

– pravidelné zveřejňování úprav finančních plánů a rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na úřední desce a v elektronické podobě na internetových stránkách městské části,

– zpracování daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty MČ a zajišťuje kompletní zpracování daňové agendy MČ s výjimkou zpracování agendy daně z převodu nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a silniční daně,

– zajišťuje provádění řídící kontroly jako hlavní účetní a správce rozpočtu zdaňované činnosti,

– kontroluje správnost čtvrtletních účetních výkazů zpracovávaných příspěvkovými organizacemi,

– zajišťuje jednotný výklad daňové legislativy v rámci ÚMČ.

 

 

Výsledek úkonu zabezpečení finančního hospodaření, účetnictví a rozpočtu MČ
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost samostatná
Oblast ekonomická
Klíčová slova finanční prostředky
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

*není orgánem veřejné moci

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě