Podrobné informace k činnosti stavebního úřadu

Náplň činnosti vykonávané stavebním úřadem, odborem Stavební úřad, jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Stavební úřad vykonává tyto činnosti dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a 350/2012 Sb. Současně se stavební zákonem uplatňuje ve své činnosti tyto prováděcí vyhlášky: č. 498/2006 Sb., vyhláška o autorizovaných inspektorech, č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

UPOZORNĚNÍ: Přílohami k vyhlášce č. 503/2006 Sb. jsou vzory a náležitosti žádostí stavebníka k jednotlivým úkonům dle stavebního zákona; všechna podání musí být pouze na těchto formulářích (§ 196 odst. 1 stavebního zákona), které jsou uveřejněny na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5.

Odbor zajišťuje ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výkon obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona výkon speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích v rozsahu svého správního území v katastrálních územích Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Malá Strana, Motol, Radlice, Slivenec, Smíchov.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem ve shora uvedených lokalitách provádí:

 –  vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

–  vydává územní rozhodnutí o změně využití území

–  vydává územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

 –  vydává územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

–  vydává územní souhlas

–  vydává územně plánovací informace

–  dělí a sceluje pozemky formou souhlasu

–  ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy

–  ověřuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podmínkami územního rozhodnutí

–  vydává stavební povolení pro nové stavby a jejich změny

–  vydává rozhodnutí ve spojeném nebo společném řízení

–  vydává souhlas s ohlášením

–  vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání

–  vydává kolaudační souhlas nebo rozhodnutí

–  nařizuje udržovací práce

 –  povoluje (případně nařizuje) odstranění staveb

–  vydává rozhodnutí o vyklizení staveb

–  vykonává stavební dozor na stavbách ve správním území MČ Praha 5

–  vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona

–  poskytuje podklady ke statistice a evidenci povolovaných staveb hl. m. Prahy –  vkládá údaje do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

 –  vydává rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu –  vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě