„Podpora komunitního života v Praze 5“

15/02/2019

Cílem projektu byla podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále též jen MČ P5) prostřednictvím dvou významných komunitních center v této lokalitě, a to Komunitní centrum Prádelna a Komunitní centrum Louka. Došlo k posílení provozu obou KC, která nabízejí své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci. Realizovány byly zejména aktivizační, poradenské, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Projekt byl zahájen 1. 1. 2019. Délka projektu byla 24 měsíců, tedy do 31.12.2020.

Dle Českého statistického úřadu žilo k 31. 12. 2016 na území MČ Praha 5 celkem 84 165 obyvatel, z toho 42 973 žen, 41 192 mužů a 18 746 osob starších 60 let. To potvrzuje všeobecně známou demografickou prognózu, že díky rostoucí kvalitě zdravotnické péče a zlepšení životního stylu dochází k prodlužování délky života, a tudíž k zvyšování osob v seniorském věku. Narůstá bohužel i počet rodin v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a tím pádem rostou i počty dětí a mládeže z těchto rodin.

V lokalitě Prahy 5 je dle statistik Městské části, Policie ČR a Oddělení sociálně právní ochrany dětí vyšší zastoupení rizikové mládeže a především seniorů. Děti z daných rodin nemají možnost se stýkat s vrstevníky z důvodů finančních i sociálních, rodiče z nižších socioekonomických vrstev i samoživitelé mají sníženou možnost získat práci, navštívit úřady bez přítomnosti dítěte a věnovat se dětem podle jejich potřeb. Chybí propojenost se službami pro jiné cílové skupiny na místní úrovni, je nedostatek dostupných forem trávení volného času a zapojování se do společnosti. Obdobná situace nastává i u seniorů, přestává fungovat model tradiční široké rodiny, současná společnost je atomizovaná a seniory často vyčleňuje.

Projekt vycházel z dlouholetých zkušeností s provozem zařízení typu komunitního centra a zapojování obdobných cílových skupin do komunitního dění v lokalitě Prahy 5.

Pozitivní dopady na kvalitu života všech zapojených jsou prokazatelné, a proto byl další rozvoj činnosti podstatným přínosem ke zvýšení kvality života obyvatel městské části. Navíc realizace projektu přinesla přesah ve smyslu propojení s ostatními programy Městské části Praha 5 a jeho obyvateli napříč věkovým a společenským zařazením.

Praha 5 se snaží podporovat komunitní soužití občanů ve své městské části, před projektem byla realizována finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhala výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě sloužila jako prevence sociálního vyloučení. Aktivity před projektem měly ale omezenou kapacitu, případně nezasahovaly všechny cílové skupiny. Stále chyběl dostatek příležitostí pro aktivní zapojení se do místního dění a spoluvytváření místního komunitního života.

Projekt výrazně zlepšil podmínky pro konání kurzů i ostatních aktivit. Kurzy byly zdarma pro všechny cílové skupiny. Většina aktivit se mohla rozšířit na více skupin pro více účastníků nebo mohla mít více skupin, např. jazykové kurzy se mohly dělit na začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Z projektu se také hradily pomůcky a potřeby na kurzy. Dále mohl být z projektu placen Sociální pracovník pro poradenství s různými životními situacemi. Celkově došlo k personálnímu rozšíření lektorů a odborných pracovníků.

Projekt hodnotí jak Městská část Praha 5, tak všichni účastníci velice kladně i proto, že se v posledním roce rychle přizpůsobil pandemii COVID-19. Kurzy, u kterých to bylo možné, probíhaly distanční formou. Hlavně seniorům byla nabízena ze stran lektorů i odborných pracovníků pomoc a podpora. Online výuka je dostupná na facebook, webu nebo youtube kanálu po zadání do vyhledávače Komunitní centrum Louka nebo Komunitní centrum Prádelna.

Hlavním cílem projektu bylo snížit míru sociálního vyloučení identifikovaných cílových skupin a podpořit komunitní život v MČ Praha 5 díky posílení činností a provozu dvou komunitních center Prádelna a Louka. Snažili jsme se o maximální aktivizaci a propojení místního komunitního života tak, aby došlo k pomoci co nejširší cílové skupině v obtížné životní situaci.

Celkem za dobu realizace projektu (2019-2020) navštívilo výše uvedená komunitní centra 528 osob.

V konečném důsledku tak byla realizace projektu přínosem pro celou společnost.

Projekt č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737 s názvem „Podpora komunitního života v Praze 5“ je financován za podpory Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě