Označení provozovny

Položka Popis položky
Název úkonu OZNAČENÍ PROVOZOVNY
V jakém případě ve věci jednat

v případě, že podnikatel zahájí provozování živnosti v provozovně

a po celou dobu jejího provozu

Charakteristika úkonu

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu je považován i automat nebo podobné zařízení, sloužící pro prodej zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je přemístitelná a na jednom místě není umístěna déle než 3 měsíce.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být označeny také údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby. Provozovna, která je určena k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být taktéž zvenčí trvale a viditelně označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat a kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

Náležitosti označení – viz § 17 odst. 7,8, 9 z.č. 455/1991 Sb.

Jedná-li se o provozovnu provozovanou v rámci přechodného ubytování, umístěnou v bytovém domě, který je běžně pro veřejnost uzavřen (pod uzamčením), platí v souladu s platnou legislativou, že taková provozovna musí být označena trvale a zvenčí viditelně ve smyslu § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona, tj. označení musí být zvenčí objektu, v němž se provozovna nachází, ideálně na plášti domu či vchodových dveří do domu, nikoliv až při vstupu do provozovny (bytu), neboť takové označení nesplňuje požadavky stanovené zákonem.

V místech prodeje alkoholických nápojů, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, je prodejce povinen umístit pro spotřebitele (zpravidla uvnitř provozovny) zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být dle znění zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.

viz § 5 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb.

viz § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb.

Výsledek úkonu

Provozovna označená dle ustanovení § 17 odst. 7,8 živnostenského zákona, v případě přechodného uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům také ve smyslu ust. § 17 odst. 9 téhož zákona.

Provozovna určená k prodeji tabákových a alkoholických výrobků navíc také dle ustanovení § 5 odst. 2 a §13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (v místech prodeje těchto produktů)

Kdy věc řešit Zřídí-li podnikatel provozovnu a zahájí v ní provozování živnosti a dále po celou dobu její existence
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Kdy označit provozovnu – v okamžiku, kdy v ní zahajuji provoz a po celou dobu její existence

Jakými údaji musí být zvenčí označena provozovna

–         viz výše u charakteristiky úkonu nebo zde

Jak označit provozovnu, v případě jejího uzavření – nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat

Sankce

Při spáchání přestupku nesplněním povinnosti vyplývající z ust. § 17 odst. 7, 8 a 9 živnostenského zákona může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

Za spáchání přestupků dle § 5 odst. 2 a § 13 odst. 1 z. č. 65/2017 Sb. nesplněním označovací povinnosti lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.

Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast správní a přestupkové právo; oblast správního trestání na úseku živnostenského podnikání
Klíčová slova Provozovna, označení, mobilní provozovna, automat
Počátek platnosti popisu úkonu 01.01.2022
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě