Nadměrný hluk či vibrace z provozovny

Položka Popis položky
Název úkonu NADMĚRNÝ HLUK ČI VIBRACE Z ŽIVNOSTENSKÉ PROVOZOVNY
V jakém případě ve věci jednat VADÍ MI HLUK ČI VIBRACE Z PROVOZOVNY
Charakteristika úkonu

Cítí-li se občan obtěžován nadměrným hlukem, může požádat Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která je k tomuto kompetentní dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, o přešetření situace a zjištění, zda hluk nepřekračuje stanovené hygienické limity. Prověřuje se, zda jsou dodrženy požadavky stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů týkající se hluku z průmyslu, živnostenské provozovny (dílny, stavební činnosti apod.), hostinské provozovny (restaurace, bary, kluby, diskotéky, koncerty apod.).

Nadměrný hluk pocházející z předzahrádek hostinských provozoven zejména v době nočního klidu, tj. po 22.00 hodině lze obecně řešit přivoláním hlídky Městské policie hl. m. Prahy, která může situaci vyřešit na místě okamžitým uložením zákonného opatření.

Pro úplnost se uvádí, že v případě setrvalého obtěžování hlukem, jehož původcem je např. soused, zvuky zvířat, řezání dřeva, sekání trávy apod. lze postupovat dle návodu uveřejněným na stránkách Veřejného ochránce práv (ombudsman) nebo zde

Výsledek úkonu
Kdy věc řešit Při obtěžování nadměrným hlukem nebo vibracemi pocházejícími z živnostenské provozovny (např. restaurační zařízení, zahrádka, kluby, diskotéky, koncerty) a dále např. při porušování nočního klidu či obtěžování nadměrným hlukem či vibrací z průmyslu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podání (podnět, stížnost) je vhodné konkretizovat, tj. mělo by obsahovat sdělení, o jaký zdroj obtěžování se jedná, kde je umístěn a kdy vás nejvíce obtěžuje (např. den v týdnu), ve které denní či noční době.

Je vhodné dále uvést kontaktní adresu nebo telefonní číslo, aby s vámi pověřený pracovník mohl případně projednat další nezbytnosti či doplnění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Podání (podnět, stížnost) je vhodné konkretizovat, tj. mělo by obsahovat sdělení, o jaký zdroj obtěžování se jedná, kde je umístěn a kdy vás nejvíce obtěžuje (např. den v týdnu), ve které denní či noční době. Je vhodné dále uvést kontaktní adresu nebo telefonní číslo, aby s vámi pověřený pracovník mohl případně projednat další nezbytnosti či doplnění.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

·       Městská policie hl. m. Prahy

kontakty zde

nebo

příslušná krajská hygienická stanice (či územní pracoviště v místě, kde se zdroj nadměrného hluku nebo vibrací nachází)

·       Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 12, p. s. 203, 110 01 Praha 1,

e-mail pro podání podnětu:  podatelna@hygpraha.cz

nebo kontakty zde

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

·       Městská policie hl. m. Prahy

kontakty zde

nebo příslušná krajská hygienická stanice (či územní pracoviště v místě, kde se zdroj nadměrného hluku nebo vibrací nachází)

·       Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 12, p. s. 203, 110 01 Praha 1,

tel. ústředna: +420 296 336 711 ,

nebo kontakty zde

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky podání není zpoplatněno
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky podání není zpoplatněno
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy

Mohu restaurační zahrádku na území hl. m. Prahy provozovat nad 22.00 hodinu?

Provoz restauračních zahrádek nad 22.00 hodinu je upraven Nařízením č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád a který bývá novelizován zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně. V případě provozu restaurační zahrádky, která není taxativně jmenována v příloze č. 1 daného nařízení nad 22.00 hodinu, se podnikatel dopouští přestupku proti pořádku ve státní správě ve smyslu § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platného znění, za který lze uložit správní trest peněžité sankce až do výše 100.000,- Kč. Příslušným orgánem k řešení takového porušení zákona je úřad obce s rozšířenou působností tj. v hlavním městě Praze – Magistrát hl. m. Prahy – kontakty zde

Mohu získat další informace také z jiných zdrojů nebo v jiné formě?

·       Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

(kliknutím přejdete na webové stránky laboratoře)

·       Ministerstvo zdravotnictví České republiky – sekce ochrana veřejného zdraví

odkaz zde

Sankce
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast správní a přestupkové právo
Klíčová slova nadměrný hluk, vibrace, provozovna, restaurační zahrádka
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2022
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému neeviduje se

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě