Oznámení o prodloužení výběrového řízení na pozici referent/referentka pracoviště PR a tiskového

24/11/2022

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5

zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5

prodlužuje výběrové řízení vyhlášené dne

07.11.2022 na obsazení

pracovního místa

 

„Referent/ka pracoviště PR a tiskového“

(pozice č. 85/2022)

 

 

Sjednaný druh práce: referent/ka pracoviště PR a tiskového, s místem výkonu práce Praha.

 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení.

Stručná náplň práce:

 • podílí se na vytváření a realizaci projektů a programů informování a prezentace činnosti MČ Praha 5 ve vztahu k veřejnosti,
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání RMČ a ZMČ Praha 5 dle pokynů nadřízeného,
 • zajišťuje objednávky, smlouvy, dohody a jiné dokumenty spojené s agendou pracoviště,
 • zajišťuje vedení evidence smluv a objednávek pracoviště,
 • podílí se na koordinaci vnější a vnitřní komunikace,
 • spolupracuje se starostou, RMČ, redakční radou a odbory MČ Praha 5, a informuje je o interních i externích komunikačních aktivitách MČ Praha 5,
 • odpovídá za vyhledávání mediálně zajímavých témat nebo aktuálních kauz z monitoringu médií,
 • zajišťuje distribuci časopisu „Pětka“ v budově úřadu a jeho nahrávání na web a triobo,
 • zajišťuje produkční PR činnost dle pokynů nadřízeného.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
 3. velmi dobrá znalost českého jazyka,
 4. způsobilost k právním úkonům,
 5. bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

 

Požadované vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadovaný obor, zaměření:

 • nejlépe žurnalistika nebo obdobné v oboru požadované práce.

 

Další požadavky:

Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost:

 • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše ve znění pozdějších předpisů.

Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce:

 • vynikající vyjadřovací schopnost v písemném i ústním projevu,
 • znalost nástrojů digitální komunikace,
 • přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost.

Vítány:

 • praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě,
 • znalost práce s IS GINIS nebo v systémech obdobných,
 • uživatelská znalost práce na PC (Codexis, Word, Excel, Outlook, internet)
 • znalost práce na sociálních sítích (např.: Web, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn) včetně znalosti jejich analytických funkcí.

Nabízíme tyto benefity:

 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené + 4 sick days, kartu MultiSport, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky v hodnotě 100,-Kč, příspěvek na sociální výpomoc,
 • podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
 • práci v profesionálním kolektivu v příjemném pracovní prostředí,
 • výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy.

 

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 6. datum a podpis.

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/)

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24.11.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka

Telefon: 257 000 987

Email: jana.klimova@praha5.cz

Na obálku uveďte:

„Výběrové řízení – pozice č. 85/2022 – referent/ka pracoviště PR a tiskového – NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5

Odbor Kancelář tajemníka

oddělení personální a mzdové

do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové

 

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5.  U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 85/2022 – REFERENT/KA PRACOVIŠTĚ PR A TISKOVÉHO – NEOTVÍRAT

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 02.12.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě