Osvědčení o státním občanství České republiky

10/01/2022

Státní občanství se prokazuje:

– občanským průkazem

– cestovním dokladem

– osvědčení o státním občanství ne starším 1 roku

– listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

V osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen “osvědčení”) se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, příp. o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení, osvědčení lze vydat za osobu zemřelou.

Na žádost je rovněž možné vydat osvědčení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky.

KDO JE OPRÁVNĚN ŽÁDAT:

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná.

Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení; místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat:

příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

 

KDE MŮŽETE ŽÁDAT:

Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky.

Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice. Žádost nelze podat elektronicky.

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel.: 257 000 876, email: eliska.pekarkova@praha5.cz
Hana Dolejší tel.: 257 000 534, email: hana.dolejsi@praha5.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hod.

 

ŽADATEL PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PŘEDLOŽÍ:

Osoba starší 15ti let:
– předloží občanský průkaz nebo cestovní pas
– rodný list, oddací list, popř. rozsudek o rozvodu manželství, doklad o partnerství, popř. doklad o zániku partnerství, úmrtní list manžela
– pokud se rodiče žadatel narodil po 1.1.1954, předloží rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list
– další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání)
– dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
– doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

– doklad o osvojení

Osoba mladší 15ti let:
(žádá zákonný zástupce – rodič nebo opatrovník či ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
– rodný list dítěte
– rodný list rodičů dítěte nebo oddací list rodičů dítěte, pokud je ve formátu A5 (v případě, že rodiče zákonného zástupce jsou narozeni po 1. 1. 1954, je třeba předložit i rodný list jednoho z rodičů zákonného zástupce nebo jejich oddací list)
– rodič předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad
– dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
– doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, jsou-li k dispozici.
– další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání).

Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.

K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Potřebné formuláře obdržíte na příslušném úřadě (žádost + dotazník ke zjištění státního občanství).

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Výše poplatku za podání žádosti o osvědčení činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při podání žádosti o osvědčení.

Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek 300 Kč.

 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ:

Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření lhůta činí 180 dnů. V ostatních případech vydá úřad osvědčení bezodkladně a nelze-li osvědčení vydat bezodkladně, správní orgán vydá osvědčení do 30 dnů. Osvědčení o státním občanství nelze vydat na počkání.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5 k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

SANKCE ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ:

Pokud žadatel o vydání osvědčení (popř. zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě) uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat osvědčení, lze mu za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě