OPPIK – dotační program na podporu českých podnikatelů

25/05/2016

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen “OPPIK”) je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů v letech 2014-2020. Podávání žádostí v něm bylo spuštěno v roce 2015, praktické čerpání dotací na účty žadatelů se pak spustí nejdříve od poloviny roku 2016.

Na programové období 2014-2020 v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti OPPIK 2007-2013 je kladen větší důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci projektů a také je zavedena vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací. V programovém období 2014-2015 byla regionální podpora rozdělena 45% podpory pro malé podniky, 35% podpora pro střední podniky a 25% podpora pro velké podniky.

Pro účely vlastní implementace OPPIK je využito nižší členění operačního programu na dílčí tzv. programy podpory. Zároveň tím došlo k naplnění zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, podle něhož musí programy zaměřené na podporu podnikatelů schválit vláda ČR. Vláda na svém jednání dne 9. února 2015 schválila 20 z předpokládaného celkového počtu 24 programů podpory. Vedle dotačních programů podpory se v OPPIK počítá rovněž s programy využívajícími jako formu podpory finanční nástroje, jejichž využití však musí podle evropské legislativy nejprve projít předběžným posouzením. Všechny programy podpory OPPIK budou spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kromě základní charakteristiky a cíle obsahuje každý program podpory bližší vymezení možných příjemců podpory, informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, podmínky kladené na předkládání projektových záměrů a další podrobnosti.

Monitorovací výbor Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Monitorovací výbor OPPIK (dále jen “MV OPPIK”) byl zřízen ministrem průmyslu a obchodu za účelem monitorování provádění OPPIK v souladu s čl. 47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. MV OPPIK se schází nejméně jednou za rok a posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Byl ustaven na principu partnerství a jeho členy jsou představitelé hospodářské, veřejné a sociální sféry, má 28 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a členové MV OPPIK.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen “MPO”) jako řídicí orgán vyhlašuje výzvu k programu podpory:

Výzva I programu podpory Nízkouhlíkové technologie

MPO vyhlašuje dne 7. 3. 2016 I. výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie (Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.4 OP PIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. dubna 2016 (12:00) a ukončen dne 31. července 2016 (24:00). Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů. Veškeré informace k této výzvě naleznou žadatelé na této internetové stránce MPO v příslušné části pro program podpory OPPIK “Nízkouhlíkové technologie” a dále v monitorovacím systému MS2014+, do kterého musí být žádosti o podporu v uvedených termínech vloženy.

Poslední výzvy MPO:

Výzva II programu podpory Aplikace

MPO vyhlašuje dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Aplikace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1 OPPIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59). V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.

Výzva II programu podpory Spolupráce — Klastry

MPO vyhlašuje dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Spolupráce (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OPPIK). Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59). V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet.

Harmonogram všech výzev OPPIK na rok 2016:

MPO zveřejňuje společné přílohy pro výzvy, které si můžete na webu stáhnout na níže uvedené adrese a dále zveřejňuje harmonogram výzev OPPIK pro rok 2016, který je přiložen pod článkem v příloze v přehledné tabulce ve formátu .xlsx (EXCEL).

Pro další informace doporučujeme sledovat rovněž internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen “MMR”), kde jsou zveřejňovány komplexní informace i k přípravě dalších nových programů, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

Zdroj: MPO, MMR

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě