OPPIK – dotační program na podporu českých podnikatelů

30/06/2017

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen “OPPIK”) je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů v letech 2014-2020. Podávání žádostí v něm bylo spuštěno v roce 2015.

Na programové období 2014-2020 v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti OPPIK 2007-2013 je kladen větší důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci projektů a také je zavedena vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací. 

Pro účely vlastní implementace OPPIK je využito nižší členění operačního programu na dílčí tzv. programy podpory. Zároveň tím došlo k naplnění zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, podle něhož musí programy zaměřené na podporu podnikatelů schválit vláda ČR. Vláda na svém jednání dne 9. února 2015 schválila 20 z předpokládaného celkového počtu 24 programů podpory. Vedle dotačních programů podpory se v OPPIK počítá rovněž s programy využívajícími jako formu podpory finanční nástroje, jejichž využití však musí podle evropské legislativy nejprve projít předběžným posouzením. Všechny programy podpory OPPIK budou spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kromě základní charakteristiky a cíle obsahuje každý program podpory bližší vymezení možných příjemců podpory, informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, podmínky kladené na předkládání projektových záměrů a další podrobnosti. 

 

PROGRAMY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

V programovém období 2014-2020 jsou nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:
 

Národní operační programy 

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

 

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBEkoordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011     pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

**************************************************************************

Monitorovací výbor Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Monitorovací výbor OPPIK (dále jen “MV OPPIK”) byl zřízen ministrem průmyslu a obchodu za účelem monitorování provádění OPPIK v souladu s čl. 47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. MV OPPIK se schází nejméně jednou za rok a posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů. Byl ustaven na principu partnerství a jeho členy jsou představitelé hospodářské, veřejné a sociální sféry, má 28 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a členové MV OPPIK.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen “MPO”) jako řídicí orgán vyhlašuje výzvy k programu podpory:  http://www.mpo.cz

 • Pro další informace doporučujeme sledovat rovněž internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen “MMR”), kde jsou zveřejňovány komplexní informace i k přípravě dalších nových programů, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Zdroj: MPO, MMR

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě