Odpověď starostky Renáty Zajíčkové na otevřený dopis Václavu Láskovi

Vážený pane senátore,

dovolte mi reagovat na Váš otevřený dopis.

Ihned v úvodu musím podotknout, že mě mrzí, že jste mi před jeho zveřejněním nedal šanci Vám vše okolo pronajaté školní budovy bývalé ZŠ Plzeňská vysvětlit, pokud máte skutečně o vysvětlení a pochopení celé záležitosti zájem. Forma otevřeného dopisu spíše svědčí o tom, že jste se nechal unést politickým soubojem před senátními volbami, kde kandidujete, a útok na mě bohužel využíváte ve své volební kampani. Takový postup mě překvapuje od současného senátora za Prahu 5 o to víc, že jste se mnou nesetkal za celých 10 měsíců, kdy jsem jako starostka ve funkci, a ani jste o žádnou schůzku zájem doposud neprojevil.

 

Co se týče pronájmu budovy bývalé ZŠ Plzeňská, mohu pouze konstatovat:

V roce 2013 soukromé Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha si po řádném výběrovém řízení pronajalo budovu bývalé ZŠ Plzeňská. Je důležité zmínit, že tato budova byla v roce 2011 uzavřena tehdejší politickou reprezentací Prahy 5, a to především z důvodu naprostého nezájmu místních žáků a jejich rodičů o tuto školu. Ve školním roce 2010/2011 ji navštěvovalo pouze 49 dětí z celé spádové oblasti. Pokud byste měl skutečný zájem o prověření těchto informací, mohl jste se o tom kdykoli od roku 2014, kdy jste byl zvolen senátorem, přesvědčit.

V roce 2013 jsem coby jednatelka a ředitelka školy podepsala s MČ Praha 5 smlouvu o nájmu. Výše nájmu a další podmínky ve smlouvě odpovídají všem dalším smlouvám, které byly uzavírány s ostatními soukromými školami na území MČ Praha 5. Pokud byste měl skutečný zájem o prověření těchto informací, mohl jste se o tom kdykoli od roku 2014, kdy jste byl zvolen senátorem, přesvědčit. Možná by pro Vás mohl být užitečný závěr z posledního jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 (konaného dne 09.06.2020), který se celou problematikou zabýval.

Budova bývalé ZŠ Plzeňská není v dobrém technickém stavu a jsou zde nutné investice, které zabrání především plýtvání energiemi v zimním období. MČ Praha 5 o tomto technickém stavu své budovy nepochybně věděla, a proto požadovala po budoucích nájemcích odhad nezbytných investic. Gymnázium odhadlo podle dostupných údajů v době konání výběrového řízení výši nezbytných investic na 11 milionů Kč. Potřeba nezbytných investic se však v čase ukázal vyšší, než se odhadovalo. Gymnázium do budovy investovalo již nemalé částky a po celou dobu nájmu gymnázium navrhovalo MČ Praha 5 další nezbytné investice, na kterých se gymnázium hodlá podílet a které zajistí provozuschopnost budovy. Tyto naše snahy a nabídky může gymnázium kdykoli doložit písemnou korespondencí. Pokud byste měl skutečný zájem o prověření těchto informací, mohl jste se o tom kdykoli od roku 2014, kdy jste byl zvolen senátorem, přesvědčit.

Vážený pane senátore, předpokládám, že jste si zjistil a ověřil, že v roce 2013 jsem nebyla aktivní političkou a ani členkou žádné politické strany. Do komunální politiky jsem vstoupila až na podzim 2018 v komunálních volbách jako lídryně kandidátky ODS. Vzhledem k tomu, že jsem si byla vědoma, že někteří političtí konkurenti mohou zneužít či využít nájemní vztah mezi MČ Praha 5 a gymnáziem k útoku na mou osobu, od samého počátku jsem všechny pravdivě o celé záležitosti informovala. Všichni voliči tehdy věděli nebo se mohli z veřejně dostupných zdrojů dozvědět, že jsem ředitelkou a majitelkou soukromého gymnázia, které má pronajatou budovu bývalé ZŠ Plzeňská. Nikdy jsem tyto skutečnosti neskrývala, ale naopak o nich veřejně mluvila i na jednáních zastupitelstva za účasti veřejnosti. Naposledy v době, kdy jsem byla v září 2019 volena starostkou MČ Praha 5, a to i hlasem paní Mgr. Priečinské, která nyní proti mně vede nekorektní a účelovou mediální kampaň.

Ve svém dopisu uvádíte, že se jedná o můj nepřijatelný střet zájmů. Považuji Vás za profesionála, který si zakládá na své právní odbornosti a politické zkušenosti, a proto mě toto Vaše hodnotící vyjádření překvapuje. Nepochybně platí, že se veřejní funkcionáři mohou dostávat do střetu zájmu veřejného a osobního a v takovém případě nesmějí veřejní funkcionáři upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které jsou jako veřejní funkcionáři povinni prosazovat a hájit. Zákon o střetu zájmů je v tomto smyslu podrobněji rozveden ustanoveními zákona o hlavním městě Praze, kde se ukládá zastupiteli městské části, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v orgánech městské části mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu městské části, který má danou záležitost projednávat.

Této své zákonné povinnosti jsem si plně vědoma a zcela se jí řídím a pro jistotu jsem na jednání zastupitelstva opakovaně veřejně oznámila, že se žádného projednávání a rozhodování o nájemním vztahu mezi MČ Praha 5 a gymnáziem nebudu účastnit, byť Vy velmi dobře víte, že znění zákona zastupitelům městské části umožňuje po oznámení možného střetu zájmu veřejného a osobního o věci jednat a rozhodovat (a mnozí zastupitelé taková oznámení často činí a pak ve věci jednají a rozhodují). Já však tuto zákonnou možnost po celou dobu svého působení  zastupitelstvu MČ Praha 5 nevyužiji a splním tak svůj veřejně daný slib, že se v této věci nebudu účastnit ani projednávání a ani rozhodování.

Pro Váš přehled si dovolím ještě uvést, že v Radě MČ Praha 5 odpovídám za oblast školství, ale součástí mého portfolia nejsou otázky týkající se ani investic (za oblast investic odpovídá pan místostarosta JUDr. Tomáš Homola) a ani pronájmu nebytových prostor (za oblast nebytových prostor odpovídá paní místostarostka Mgr. Naděžda Priečinská). Tuto skutečnost uvádím jen proto, aby bylo zcela zřejmé, že možná výstavba nových školních budov (např. v areálu Smíchov City, v areálu ZŠ Podbělohorská nebo v areálu ZŠ Nepomucká) spadá do kompetence člena rady odpovědného za investice a pronájmy školních budov (např. bývalá ZŠ Vltavská, bývalá ZŠ Nad Santoškou nebo bývalá ZŠ Plzeňská) do kompetence člena rady odpovědného za nakládání s nebytovými prostory. Ani v tomto případě se tedy nedostávám do možného střetu zájmů, byť se někdo snaží takto věci vykládat.

Vážený pane senátore, je zjevné, že ten, kdo Vám poskytoval informace o mém údajném střetu zájmů, Vás plně neinformoval a všech skutečnostech, které jsou v tuto chvíli známé a nezpochybnitelné. Možná tak učinil záměrně ve svém vlastním zájmu.

Jsem připravena se s Vámi setkat, pro setkání navrhuji 22. června 2020 od 17 hodiny dále nebo jiný den, který by nám společně vyhovoval.

Věřím, že mou nabídku na schůzku přijmete a budete ochoten přijmout i jiný nezkreslený pohled na tento uměle vytvořený nefér útok na mou osobu.

 

Renáta Zajíčková, starostka