Obyvatelé Pětky mohou volit, usednout v komisích i kandidovat

04/07/2022

Podzimní komunální volby se blíží a radnici vyzývá občany, aby se aktivně zapojili do jejich přípravy. Přihlásit se mohou například do okrskových volebních komisí, kterých je na území městské části Praha 5 potřeba obsadit celkem 81. Členství ve volební komisi je placené. Pokud se lidé aktivněji zajímají o dění v obci, mohou kandidovat i přímo do zastupitelstva.

„Členovi okrskové volební komise náleží zvláštní odměna ve výši 2200 korun. Místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise obdrží 2500 korun a předseda okrskové volební komise 2600 Kč,” říká vedoucí odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Antonín Kufa.

Volby do obecních zastupitelstev budou v pátek 23. a sobotu 24. září. V pátek začne hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. V sobotu 24. září 2022 pak tradičně potrvá mezi  8:00 až ve 14:00 hodinou.

 

Chcete pracovat v okrskové volební komisi?

 

Kdo se může stát jejím členem?

Členem může být státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jaké jsou další podmínky členství ve volební komisi?

Člen musí alespoň v den složení slibu dosáhnout nejméně 18 let věku, nesmí u něj nastat překážka ve výkonu volebního práva a nesmí kandidovat ve volbách do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

 

Kdo může do komise delegovat?

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostce. Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb ÚMČ Praha 5 by velmi uvítal, kdyby mohl dostat kopie seznamu delegací, neboť to povede k urychlení celého procesu při tvorbě OVK. Delegovaný člen komise má před ostatními zájemci přednost.

 

Kde se mohu přihlásit, když se chci stát členem volební komise?

Pokud máte zájem pracovat v okrskových volebních komisích, přihlaste se v odboru matrik a státního občanství, Štefánikova 13-15, 1. patro. Registrace zájemců již začala a úřední dny pro přijímání žádostí jsou pondělí a středa vždy od 8.00 do 18.00. Žádost o členství v okrskové volební komisi jsou k dispozici na webu https://www.praha5.cz/osobni-doklady-a-volby/volby/  nebo osobně u pověřených osob.

 

 

Pojďte kandidovat do zastupitelstva

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce? (zdroj MV ČR)

Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý pobyt, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Dále může kandidovat občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kdo může kandidátní listinu podat?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany, které jsou registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách

V jakém termínu a kam se má kandidátní listina podat?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce. To znamená do 19. července 2022 do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je obecní úřad, tedy konkrétně Městská část Praha 5, a ten ji listinu potvrdí. Kandidátní listiny přezkoumá registrační úřad mezi 19. až 25. červencem, pokud zjistí nedostatky, vyzve písemně nejpozději 27. července, aby se závady do 1. srpna odstranily. Registrační úřad pak do 6. srpna rozhodne o registraci bezvadné kandidátní listiny.

Do rámečku:

Kandidátní listina musí obsahovat:

  • název zastupitelstva obce,
  • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
  • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
  • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
  • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
  • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
  • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
  • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky.

Více informací zde

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě