Novela živnostenského zákona – identifikační čísla provozoven

17/02/2011

Dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tento zákon kromě jiného mění § 17 živnostenského zákona a ukládá živnostenskému úřadu přidělovat provozovně identifikační číslo provozovny (IČP).

IČP je desetimístné číslo. Skládá se z devítimístného pořadového čísla doplněného o kontrolní čislici.

IČP se váže na konkrétní osobu. Pokud více osob vykonává podnikatelskou činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna každé osoby vlastní IČP.

V případě, že provozovnu s přiděleným IČP získá jiná (nová) osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP (váže se na novou osobu).

Již jednou přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně, a to ani v případě, že osoba, která provozovnu ohlásila, svoji činnost nikdy nezahájila, nebo ji již ukončila.

Provozovně zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad IČP do jednoho roku ode dne nabytí účinosti tohoto zákona, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí.

V současné době dochází k posunutí lhůty, do které musí živnostenský úřad přidělit podnikateli identifikační číslo jeho provozovny. Podle navrhované novely živnostenského zákona živnostenský úřad přidělí provozovně zřízené před 1. červencem 2010 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob do 30. června 2012 a v téže lhůtě podnikatele o přiděleném IČP vyrozumí. Tento podnikatel je povinen začít užívat IČP nejpozději od 1. srpna 2012.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě