Návrh změny územního plánu

Co musí obsahovat návrh změny územního plánu předkládaný MČ Praha 5?

Podání návrhu změny
musí mít následující náležitosti: – Předmět navrhované iniciace změny územního
plánu, tj. výstižný popis navrhované změny / změna funkčního, nebo prostorového
uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá
podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích/ – identifikace území, jehož
se navržená změna týká / číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se
pozemek nalézá/; – doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh
změny podán fyzickou nebo právnickou osobou / netýká se orgánů státní právy,
městských částí a hlavního města Prahy/; – snímek katastrální mapy; – stručné
zdůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně
prokazujícími potřebu navrhované změny; – zákres území, na kterém je změna
navrhována, do situace v měřítku 1:5 000 nebo 1:2 000.