Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 36

10/01/2022

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče. Ministerstvo o nabytí státního občanství České republiky bezodkladně informuje krajský úřad.

KDE LZE PROHLÁŠENÍ UČINIT:

K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

DOKLADY, KTERÉ PROHLAŠOVATEL PŘEDLOŽÍ:

  • rodný list dítěte
  • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
  • u dítěte staršího 15 let, je třeba doložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ:

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá ministerstvo vnitra listinu o nabytí státního občanství České republiky. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

SANKCE:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 36.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě