Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 35

10/01/2022

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):

Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále jen “prohlášení”) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

– má na území České republiky povolen trvalý pobyt,

– nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

– nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena (výpis z rejstříku trestů ČR si úřad obstará sám, nemusíte předkládat)

KDE LZE PROHLÁŠENÍ UČINIT:

– u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

– na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí – v případě prohlášení učiněného v cizině.

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel.: 257 000 876

Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hod.

 

DOKLADY, KTERÉ PROHLAŠOVATEL PŘEDLOŽÍ:

  • rodný list
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců
  • doklady prokazující oprávněný/faktický pobyt na území České republiky (např. potvrzení o docházce z mateřské školy, vysvědčení ze základní, střední školy, doklady prokazující studium vysoké školy aj.)

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Formulář obdržíte na příslušném úřadě.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení.

Za účelem prokázání podmínky beztrestnosti si správní orgán příslušný k přijetí prohlášení vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní orgán příslušný k přijetí prohlášení si dále vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra, které ověří délku povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky. Přesto prohlašovatel při učinění prohlášení prokáže 2/3 oprávněného/faktického pobytu.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

SANKCE:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 35.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě