Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34

10/01/2022

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):

Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále jen “prohlášení”) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. (= doklad vydaný více jak před 10 lety, lhůta 10ti let, musí uplynout)

KDE LZE PROHLÁŠENÍ UČINIT:

– u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

– na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí – v případě prohlášení učiněného v cizině.

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel.: 257 000 876
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hod.

 

DOKLADY, KTERÉ PROHLAŠOVATEL PŘEDLOŽÍ:

  • rodný list
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje
  • činí-li prohlášení pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, připojí k prohlášení rodný list dítěte a pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Formulář obdržíte na příslušném úřadě.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se nehradí správní poplatek.

SANKCE:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 34.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě