Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31

10/01/2022

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL):

Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen “prohlášení”) může nabýt státní občanství České republiky – fyzická osoba, která pozbyla české, nebo československé státní občanství před 1. lednem 2014. Vztahuje se téměř na všechny způsoby pozbytí státního občanství ČR.

Výjimku tvoří:

– pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.

– pozbytí podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.

– nesmí se jednat se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

KDE LZE PROHLÁŠENÍ UČINIT:

– u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

– na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí – v případě prohlášení učiněného v cizině.

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel.: 257 000 876
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 – 18.00 hod.

 

DOKLADY, KTERÉ PROHLAŠOVATEL PŘEDLOŽÍ:

  • rodný list
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
  • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
  • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Formulář obdržíte na příslušném úřadě.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

SANKCE:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 31.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě