Možnost volit ve volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v nemocnici nebo v obdobném zařízení ve volebním obvodu č. 21

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče apod., může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.

1.

V případě, že se u voliče bude jednat o dlouhodobý pobyt v předmětném zařízení a bude tam i v době voleb do Senátu v roce 2020, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Do tohoto zvláštního seznamu však mohou být zapsáni pouze voliči, kteří pobývají v zařízení, které se nachází ve volebním obvodu č. 21, a současně jsou v něm trvale přihlášeni. Volební obvod č. 21 je složen z územního obvodu: MČ Praha 5 (s výjimkou katastrálního území Malá Strana), MČ Praha 13, MČ Praha Řeporyje.

 

Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše do zvláštního seznamu voličů tyto voliče Úřad Městské části Praha 5 (ÚMČ Praha 5). Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zařízení spadající do územního obvodu ÚMČ Praha 5 nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, tj. 25. září 2020 do 14.00 hod.; údaje jsou podle potřeby aktualizovány.

Jestliže se jedná o voliče s trvalým pobytem v MČ Praha 13 a MČ Praha Řeporyje, skutečnost o provedeném zápisu sdělí Úřad MČ Praha 5, Úřadu MČ Praha 13, příp. Úřadu MČ Praha Řeporyje, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

Na základě ustanovení § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb., v platném znění (vyhláška), dva dny před zahájením voleb, tj. 30. září 2020 v 16.00 hod. ÚMČ Praha 5 zvláštní seznam voličů uzavře a předá okrskovým volebním komisím výpis ze zvláštního seznamu voličů obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu voličů, samostatně pro každé zařízení. S tímto výpisem, přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se okrsková volební komise, ustanovená v územním obvodu příslušného zařízení, dostaví do tohoto zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, voliči umožní hlasovat.

 

Jak zákon o volbách do Parlamentu, tak i vyhláška připouštějí ve svých ustanoveních po předání podkladů pro zápis a po uzavření zvláštních seznamů voličů pouze aktualizaci údajů, resp. změnu zápisu, tzn. skutečností již ve zvláštním seznamu voličů uvedených a nikoli provedení nového zápisu po uplynutí zákonných lhůt. Tomu odpovídá i ustanovení § 1 odst. 9 vyhlášky, podle kterého lze ve zvláštním seznamu voličů pouze zrušit zápis a následně zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu voličů, pokud se volič dostaví k hlasování v okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, a prokáže se, že v okrsku, kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a tento zápis byl zrušen.

2.

V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější volit na voličský průkaz, na který volič rovněž může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu č. 21, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec bude v zařízení, může na tento voličský průkaz za podmínek shora uvedených v tomto zařízení hlasovat. Hlasování v těchto zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď ÚMČ Praha 5, v jehož správním obvodu se zařízení nachází, nebo ve dnech voleb příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím správy příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

3.

Může nastat i situace, že volič, který se nachází v zařízení, místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako toto zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu, na základě kterého volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Praha 5 nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Hlasování takového voliče zaznamená volební komise ve stálém seznamu voličů.

 

Dojde-li po uzavření stálého seznamu voličů (30. září 2020 po 16:00) k umístění voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, a volič

a) nebude zapsán ve zvláštním seznamu voličů,

b) ani si nevyřídil do 30. září 2020 do 16.00 hod. voličský průkaz, jde o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

 Takovému voliči nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování