Městská část Praha 5 realizuje opatření pro zadržování dešťové vody v Raudnitzově domě

V třetím červnovém týdnu obdržela městská část Praha 5 rozhodnutí o schválení dotace ze 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013623 „Retence a akumulace dešťových vod Raudnitzův dům“ počítá s výstavbou retenčních nádrží u Raudnitzova domu, kde je budován dům pro seniory s pečovatelskou službou.

Realizací tohoto projektu dojde k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou v památkově chráněném objektu Raudnitzova domu. Zbudovány budou dvě podzemní retenční nádrže s akumulačním prostorem o celkovém objemu 70 m3 na zachytávání dešťových vod ze střech objektu a přilehlých dvorů. Tato dešťová voda bude využita na zálivku zeleně a splachování WC v domě pro seniory.

Podpora opatření na zadržování dešťové vody je prioritou městské části Praha 5 a počítá s ní i nedávno schválená Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ v rámci opatření „5.6.3 Zajištění udržitelného hospodaření dešťovými vodami“.