MČ Praha 5 rozšiřuje strategii střednědobého komunitního plánování

16/07/2008
Nezbytnou prací na území MČ Praha 5 nasměrovanou vůči všem věkovým kategoriím je prevence kriminality. Z průzkumu mezi uživateli sociálních služeb na území MČ Praha 5 uskutečněného na sklonku roku 2007 vyplývá potřeba zavedení další sociální služby – projektu Systému Včasné Intervence a týmu pro mládež. Jeho základním posláním je pozitivní změna chování klienta pomocí rychlé, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní děti. To by mělo směřovat k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, odstranění rizik, ohrožení dítěte apod.
„Cílem Systému Včasné Intervence je zefektivnit metody práce jednotlivých článků systému a využít bezezbytku všech legislativních nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí,“ říká místostarostka Lucie Vávrová. “Zvýšená pozornost by měla být věnována období před spácháním deliktu, kdy existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte nebo o prostředí, v němž dítě vyrůstá,“ dodává.
Projekt SVI je postaven na třech pilířích. Prvním z nich je vytvoření metodické spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky SVI. Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožnuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI a zjednodušení administrativy. Třetím pilířem jsou konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces nápravy delikventa. Metodika SVI čerpá z poznatků získaných z projektu, který byl v minulých letech odzkoušen pod názvem Centrum včasné intervence v Ostravě.
Veškeré informace o projektech zařazených do komunitního plánování sociálních služeb v městské části Praha 5 jsou na webové stránce www.kpss5.cz, která obsahuje veškeré informace o vývoji komunitního plánování nejen na území městské části, ale i v rámci celopražského působení pod vedením Magistrátu hl.m. Prahy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě