Zvýšení nájemného

Datum interpelace:
07. 06. 2007
Datum odpovědi:
20. 06. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace č. 2

 

 

Vážený pane starosto,

 

RMČ rozhodla o zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 9. 2007 o 90 % možného zvýšení měsíčního nájemného. V následujících dvou letech, vždy od 1. ledna, o maximum možného. Toto zvýšení se týká přibližně 2 200 domácností.

Z hospodaření MČ do roku 2005 (za rok 2006 dosud nebylo zveřejněno) plyne, že hospodaření s byty nebylo ztrátové. Jaký byl tedy důvod tohoto zvýšení nájemného? Plyne snad z výsledku hospodaření s byty za rok 2006, že je ztrátové a proto je nutné nájemné zvýšit? Žádám o zveřejnění ekonomické kalkulace pro toto zvýšení.

           

S pozdravem

 

V Praze dne 8. 6. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

 

 

 

Odpověď:

V Praze dne 20. červen 2007

  

Věc: Interpelace  – zvýšení nájemného

 

Vážený pane zastupiteli,

jednostranné zvýšení nájemného z bytů vychází ze zákona č. 107/2006 Sb. a z pokynu Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. Povinností zastupitelů MČ Praha 5 i jednotlivých odborů úřadu je vyvíjet takové činnosti a hospodařit tak, aby byla posilována příjmová část rozpočtu městské části. To bylo hlavním důvodem, proč bylo k jednostrannému zvýšení nájemného z bytů u MČ Praha 5 přistoupeno. Do způsobu zvýšení nájemného se však promítly i sociální ohledy. Jednostranné zvýšení nájemného bylo provedeno jen ve výši 90 % sazeb stanovených Cenovým předpisem MMR a také jen za poslední 4 měsíce v roce 2007. Podle samostatného bodu usnesení rady bylo zohledněno placení nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v domech zvláštního určení, kde je stanovena snížená sazba ve výši 40,- Kč/m2/měs. Dalším důvodem k provedení jednostranného zvýšení nájemného z bytu byl inflační propad, který sazby nájemného za byty v posledních 5 letech zaznamenaly. S ohledem na zrušení vyhlášky 176/1993 Sb. o nájemném z bytů Ústavním soudem, nastalo v této oblasti tzv. právní vakuum a pronajímatelé neměli možnost u existujících nájemních vztahů nájemné každoročně upravovat. Do 1. ledna 2007 platily sazby regulovaného nájemného, stanovené pro období 2001 – 2002. Z hlediska formálního příslušelo rozhodnutí o jednostranném zvýšení Radě MČ Praha 5, a to podle ustanovení § 94 odst. 3 zák. č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze, podle kterého rada rozhoduje ve věcech, které MČ vykonává v samostatné působnosti, pokud tyto věci nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo si je zastupitelstvo nevyhradí. Rada MČ Praha 5 přijala příslušné usnesení na doporučení členů zastupitelstva, kteří tvoří bytový výbor ZMČ.

            

S pozdravem

 

  

                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA