zveřejnění auditů

Datum interpelace:
11. 12. 2012
Datum odpovědi:
21. 01. 2013
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

 

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných  prostředků radnice. Dodnes nejsou  studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu  a nejsou ani zveřejněny.

 

Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř  14 miliónů Kč.

 

1)„Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ od firmy NEXIA AP a. s. v ceně 2.136.000 Kč,

2)„Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“ od firmy VGD – AUDIT s. r. o. v ceně 2 160. 000 Kč,

3)”Energetická certifikace budov ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5″ od firmy KVS – Projekt s.r.o. v ceně 2.352.000 Kč,

4)“Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5” od firmy Deloitte v ceně 2. 274. 000 Kč,

5)„Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů” od firmy SECURITAS ČR s. r. o., v ceně 4.790.000 Kč

 

Prosím o sdělení, kdy budou výše zmíněné audity, analýzy a studie zveřejněny?

 

Zároveň žádám o neprodlené zpřístupnění zmíněných studií na intranetu pro zastupitele (nejpozději k datu odpovědi na tuto interpelaci).

 

Děkuji za odpověď a zpřístupnění dokumentů.

 

V Praze dne 11.12.2012

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď:

Vážený pan RNDr. Jan Martinec, CSc.

                                                                     Zastupitel MČ Praha 5

                                                                      zde

 

 

 

 

 

                                                        V Praze dne 16.01.2013

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci ze dne 11. 12. 2013

 

Vážený pane doktore,

 

audity, analýzy a studie, jejichž výčet obsahuje Vaše interpelace, budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku, a to prostřednictvím věcně příslušného radního. 

K Vaší žádosti o zveřejnění na intranetu sděluji, že vzhledem k důvodným pochybnostem o zabezpečení intranetu vůči případnému úniku informací, Vám nemohu v daném termínu vyhovět. V tomto ohledu připomínám, že výše zmíněné materiály obsahují nejen některé osobní údaje chráněné právním řádem ČR, ale také zejména ekonomicky citlivé informace, jejichž únik by mohl podstatným způsobem poškodit další vyjednávání MČ P5 v ekonomické oblasti.

Mohu Vás ubezpečit, že mým záměrem není cokoliv tajit, právě naopak, nicméně je třeba reflektovat veškeré aspekty právní, ekonomické i jiné, které by zveřejnění neuváženým způsobem mohlo přinést.

 

S pozdravem

   

 

 

 

 

                                                                                Ing. Miroslav Zelený

                                                                                    starosta MČ P5 

     

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě