ZŠ v Košířích

Datum interpelace:
19. 02. 2024
Datum odpovědi:
20. 03. 2024
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Bc. Alena Janďourková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
ZŠ v Košířích.
Interpelovaný: Bc. Alena Janďourková, radní

Vážená paní radní,
mám následující dotazy ve věci základních škol v Košířích:
1. Kolik tříd a jaký počet míst se bude v základních školách v Košířích otevírat při zápisu do nastávajícího školního roku?
2. Kolik dětí věku povinné školní docházky je v matrice ve spádových obvodech základních škol v Košířích?
3. Jak daleko je příprava detašovaného pracoviště ZŠ Nepomucká („dřeváček“) ke směně s hl. m. Prahou?
4. Probíhají nějaká jednání s představiteli hl. m. Prahy ve věci dokončení procesu svěření a odejmutí pozemků v lokalitě Na Výši a Nepomucká?
5. Jak postupuje příprava výstavby budovy nové ZŠ Na Výši a kdy se předpokládá její dokončení, resp. otevření?

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 19. února 2024

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

*MC05X02AKM8A*
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
BC. ALENA JANĎOURKOVÁ
RADNÍ MČ PRAHA 5

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
člen ZMČ Praha 5

Praha, 20. března 2024

Č. j.: MC05 67710/2024

Vážený pane zastupiteli,
dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 19. 2. 2024 s názvem „ZŠ v Košířích“. Vážím si Vašeho zájmu o stav a rozvoj školních kapacit v oblasti Košíř. Ve Vašem vystoupení jste vznesl dotazy následujícího znění:
„…1. Kolik tříd a jaký počet míst se bude v základních školách v Košířích otevírat
při zápisu do nastávajícího školního roku?
2. Kolik dětí věku povinné školní docházky je v matrice ve spádových obvodech základních škol v Košířích?
3. Jak daleko je příprava detašovaného pracoviště ZŠ Nepomucká („dřeváček“)
ke směně s hl. m. Prahou?
4. Probíhají nějaká jednání s představiteli hl. m. Prahy ve věci dokončení procesu svěření a odejmutí pozemků v lokalitě Na Výši a Nepomucká?
5. Jak postupuje příprava výstavby budovy nové ZŠ Na Výši a kdy se předpokládá její dokončení, resp. otevření?“

První dvě otázky si dovolím spojit do jedné odpovědi:
Ad 1), 2) Na ZŠ Weberova a ZŠ Nepomucká ředitelé otevírají celkem 6 tříd s kapacitou 156 dětí. Ve spádové oblasti nyní máme 233 budoucích prvňáčků. I přes průměrnou zapsanost, kdy se zhruba 1/3 dětí zápisu ve spádové škole vůbec nezúčastní,
nebo mají odklad školní docházky, se může stát, že budeme potřebovat dodatečně otevřít ještě jednu třídu. To se ale ukáže až podle reálného zájmu o spádové školy.
V tomto roce budeme mít poprvé společný zápis s dětmi z Ukrajiny (které jsou již v tomto počtu zahrnuty) a tak čekáme, jak nám to se zapsaností pohne. Tak jako tak jsme stejně jako v předchozích letech na absolutním stropu kapacit a proto zvažujeme společně s řediteli naše možnosti tak, abychom byli schopni do výstavby nové školy Na Výši poptávku po místech v základních školách v Košířích uspokojit.

Ad 3) Dřeváček se začne rekonstruovat po skončení tohoto školního roku.

Ad 4) Protože studie školy na Výši, kterou jsme převzali od Vás a Vašich kolegů nerespektovala majetkoprávní poměry v lokalitě a byla umístěna i na pozemcích,
které nebyly zahrnuty do směny, připravujeme k memorandu dodatek. Kromě toho bylo také nelogicky zakotveno předání dřeváčku a školy k 1.1. 2025, což nedávalo smysl
a s ohledem na děti ve speciální škole by bylo stěhování v polovině roku velmi neohleduplné. Proto pracujeme s termínem 1.7. 2025. Rozdělení pozemku 610/1, bohužel opět nebylo v minulosti přesně vyspecifikováno. Odbor hospodaření
s majetkem MHMP jej rozdělil tak, že neodpovídá pozemkům využitých ve studii školy Na Výši. Rozdělením pozemku došlo k přečíslování a čísla nyní neodpovídají memorandu. Z těchto důvodů je třeba memorandum dodatkovat.

Ad 5) Příprava školy běží standardně. Každých 14 dnů probíhají kontrolní dny a termín otevření školy v září 2027, jak bylo uvedeno v memorandu, držíme.

Děkuji Vám za Váš dotaz.

S pozdravem

Bc. Alena Janďourková
radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě