zrušení OOS

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
20. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Jan Smetana
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace – zrušení odboru občanskoprávního. 

na pana starostu MUDr. Radka Klímu a na Bc. Josefa Žeberu, pověřeného funkcí tajemníka

 

Vážený pane starosto a vážený pane zastupující tajemníku,

 

moje interpelace směřuje k rozhodnutí RMČ Prahy ze dne 3. 8. 2016, kterým rada zrušila odbor občanskoprávní. Následující otázky pokládám především panu starostovi MČ Praha 5 a zdůrazňuji, že jakákoliv odůvodnění ve směru úspor a zvýšení efektivity práce Úřadu jsou  nepravdivá. K ničemu takovému nesporně nedošlo. Odbory neubyly, protože byl vytvořen další z oddělení, které dvacet let fungovalo v rámci OOS. Ke zvýšení kvality taky nedošlo. Navíc důvodová zpráva je napsána  horkou jehlou.

 

 Otázky:

 

Proč jste přistoupili ke zrušení páteřního odboru občanskoprávního se 41 zaměstnanci, který do pokladny MČ přinesl jen v roce 2015 téměř 22 mil. Kč.

 

Nešlo pouze o výměnu vedoucího odboru JUDr. Jana Dufka?

(připomínám, že se jednalo o kariérního úředníka, který na Úřadě pracoval téměř 20 let a začínal zde jako referent, přičemž do penze mu scházely dva roky. Už jen skutečnost, že odbor pod jeho vedením a dvou dalších schopných zástupců za deset let přebíral další a další agendy, nesvědčí o rozhodně o jeho neschopnosti)

 

Jakým způsoben se MČ Praha 5 postaví k žalobě  pana Dufka u soudu ve věci rozvázání pracovního poměru?

 

Domnívám se, že neustálé reorganizace struktury Úřadu nejsou vůbec šťastné, stojí spoustu peněz a že rozsah vynucené fluktuace na MČ Praha 5 je nebývalý.

 

Prosím o přesné vyčíslení částky vynaložené dle  platné legislativy na rozvázání pracovních poměrů všech propuštěných úředníků v rámci tří reorganizací úřadu za období od počátku roku 2014 až do září 2016?

 

Prosím podívejte se na nárůst v počtu osobních čísel za rok, kdy Úřad nemá ani 300 tabulkových míst.  Stav není vůbec potěšitelný. Je naprosto jasné, že  kvalifikovaných úředníků s odpovídajícím vzděláním a příslušnými zkouškami zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní moci je nedostatek.

 

 

V Praze dne 21. 9. 2016

 

                                                

Děkuji za odpověď.

 

 

S pozdravem                                                           Mgr. Jan Smetana

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Mgr. Jan Smetana

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reagujeme tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

1)      Předně bychom rádi zdůraznili, že zrušením, jak Vy říkáte páteřního odboru občanskoprávního, nepřišla Městská část Praha 5 o Vámi zmíněný příjem 22 mil. Kč. Příjmy, spolu s jednotlivými odděleními, byly alokovány tak, jak je zmíněno v příslušném usnesení rady ze dne 3. 8. 2016, a tedy na nový odbor živnostenský a občanskosprávních agend. Jedním z mnoha přínosů zmíněné změny je i fakt, že nově vzniklý odbor živnostenský a občanskosprávních agend se nyní řadí mezi odbory s pouze příjmovou stránkou rozpočtu, což v samotném důsledku umožní lepší chod odboru. Dále bychom rádi zdůraznili, že existence samostatného odboru matrik a státního občanství není nic výjimečného. Tato praxe funguje například na Úřadu městské části Praha 1 či Praha 2. Například na Úřadu městské části Praze 6 existuje odbor vnitřních věcí, který se sestává z oddělení matriky a přestupkového oddělení. Posledním příkladem různorodosti je Úřad městské části Praha 8, kde je evidence obyvatel, spolu s přestupky, matrikou a živnostenským úřadem pod jedním odborem.

 

2)      Ne, cílem změny nebyla výměna vedoucího odboru JUDr. Jana Dufka.

 

3)      Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 bude reagovat na žalobu pana JUDr. Dufka využitím všech zákonných možností a konsekventně bude respektovat nezávislé rozhodnutí soudu.

 

4)      Pokud jde o rozvázání pracovních poměrů, zde musíme konstatovat, že přiznání odstupného a stanovení jeho výše pro zaměstnance v situaci, kdy výpověď byla dána ze strany zaměstnavatele, je dáno platnou legislativou na základě počtu odpracovaných let zaměstnancem. Bližší informace Vám však s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., bývalých zaměstnanců ÚMČ Praha 5 nemůžeme poskytnout. Věříme však, že Vám tato sdělená informace k celkovému objemu mzdových prostředků rozpočtovaných pro sledované období (říjen 2014 až červen 2016), kdy bylo na odstupném vyplaceno cca 2,88% finančních prostředků, postačí.

 

 

V Praze dne 20. 10. 2016

 

S pozdravem

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

 

 

Bc. Josef Žebera

Pověřen výkonem funkce tajemníku ÚMČ Praga 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě