Změna pravidel pro dotace

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
19. 11. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Viktor Čahoj; MgA. David Dušek; Mgr. František Gemperle, PhD.

Interpelace:

Vážený pane radní Čahoji, vážený pane radní Dušku, vážený pane předsedo Gemprle,

prosím Vás o informaci, co uděláte pro změnu pravidel pro dotace a příslušné směrnice ve smyslu usnesení Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana 8/3/2019, kterým výbor zastupitelstvu doporučil změnu těchto pravidel se zohledněním následujících bodů: 1. Lépe definovaný veřejný zájem v každém okruhu, zejména v okruhu podpory podnikání, pokud bude zachován 2. Zavedení jednoduchého bodového systému dle vybraných kritérií 3. Přidání informace o získaných + požadovaných prostředcích z veřejných peněz (nejen od MČ P5) na daný projekt 4. Označit žádosti různých PO, ve kterých ovšem figurují stejné osoby ve vedení (+ co žádají souběžně i jako FO) 5. Omezení počtu žádostí od jednoho subjektu (dnes 5, snížit na 2-3) 6. Administrace přes elektronický informační systém (umožňuje kontrolu nastavených pravidel) 7. Alokace prostředků podle poptávky žadatelů (vyžádat si info o rozdělených prostředcích dle odborů, včetně prostředků na dotace programové vs. individuální) a priorit vyjádřených v programovém prohlášení rady MČ P5 8. Možnost žádat o individuální dotaci jen v oblastech, kde není vypsaná programová dotace, v rámci které mohla být žádost podána. 9. Flexibilní systém programových dotací (vypsání p. dotací 2x ročně).

Zejména prosím o informaci, zda navrhnete změny směrnice ve smyslu výše uvedených bodů, projednáte je na příslušných výborech (např. pro otevřenou radnici) a budete usilovat o zařazení novely na program zastupitelstva i s ohledem na to, že nebyl naplněn slib radního V. Čahoje ze dne 16. 1. 2020 na mou předchozí interpelaci, kdy uvedl, že „V otázce dotací z rozpočtu MČ Praha 5 připravujeme aktualizaci Zásad pro přidělování dotací a plánujeme zavést možnost elektronického podání žádostí. Dotace na rok 2021 chceme stihnout rozdělit žadatelům ještě na konci roku 2020 a schválit je společně s rozpočtem MČ na následující rok.“

Děkuji za odpověď.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

Městská část Praha 5
MgA.David Dušek
Radní MČ Praha 5

19.11.2020

Interpelovaný: MgA. David Dušek, radní MČ Praha 5
Interpelaci podal: Adam Rut, zastupitel MČ Praha 5

Odpověď na interpelaci ze dne 10. listopadu 2020 – změna pravidel pro dotace

Vážený pane předsedo Rute,

Velmi si vážím Vaší inciativy a rád odpovídám na zaslanou interpelaci.

Za mě svěřenou gesci, tedy sport, podporu podnikání a zahraniční vztahy, mohu konstatovat, že připravujeme změnu pravidel pro dotace a příslušné Směrnice tak, aby reflektovaly naši snahu o zjednodušení a elektronizaci dotačních řízení. Ohledně Vámi zmíněných okruhů mohu konstatovat:

Ad. 1. V gesci „Podpora podnikání“ se nevypisuje žádný dotační program. V ostatních mnou zastřešovaných činnostech předpokládáme pozměnění definice podporovaných aktivit dle požadavků veřejnosti i elektronizace.

Ad. 2. Toto by měla vyřešit elektronizace systému. V současnosti uvažujeme o systému, který by jednotlivým žádostem přiděloval body a následný algoritmus by automaticky určil výši přidělené dotace.

Ad. 3. Počítáme s tím, že elektronický systém by umožňoval zjišťovat a prezentovat hodnotitelům informace o všech žádostech podaných nejen na naší městské části ale i na MHMP a příslušných ministerstvech či agenturách.

Ad. 4. Děkuji za podnět a budeme se jím zaobírat a připravíme implementaci za předpokladu dodržení zákonných podmínek (GDPR).

Ad. 5. Ve sportu máme v současnosti 4 dotační programy. Větší kluby mají několik oddílů, za které žádají. Snížení počtu žádostí by pro ně mohlo být výrazně omezující.

Ad. 6. S elektronizací počítáme a děláme vše pro to, abychom toho dosáhli.

Ad. 7. Ve sportu alokujeme prostředky podle zájmu veřejnosti o jednotlivé dotační programy v minulých letech. Navýšili jsem prostředky na činnost mládeže tím, že jsme je přesunuli z podpory aktivit seniorů, o které v minulosti tak velký zájem nebyl, a z individuálních dotací/spolupořadatelství.

Ad. 8. S tímto za svou gesci nemám žádný problém. Individuální dotace by měly být uděleny výjimečně a určeny by měly být pouze pro významné akce typu „Primátorky“. Z toho důvodu navrhujeme, oproti rozpočtu na rok 2019, snížení objemu těchto dotací o 1,3 Mio (2019 – 1,5 Mio, 2020 – 0,8 Mio, 2021 – 0,2 Mio).

Ad. 9. V gescích mě svěřených neshledávám nutnost ani potřebu měnit frekvenci vyhlašování dotačních programů.

Body výše popsané již realizujeme a počítáme s jejich projednání a implementací v přijaté formě.

Doufám, že jsem vše zodpověděl k Vaší spokojenosti a přeji Vám mnoho zdaru do Vaší další činnosti.

S přáním hezkého dne

MgA. David Dušek

——————-

Vážený pan
MgA. Adam Rut
Předseda klubu Piráti
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 19. 11. 2020

Odpověď na interpelaci ze 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
10. 11. 2020 – změna pravidel pro dotace

Vážený pane předsedo,

rada Městské části Praha 5 v současné době připravuje změnu pravidel pro poskytování dotací a elektronizaci celé agendy. Doporučení, která vyplývají z usnesení Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana č. 8/3/2019 ze dne 4. 9. 2019, jsou při tomto procesu brána v potaz. Očekávám, že budou přinejmenším zčásti zohledněna a uvedena do praxe. Za této situace nepovažuji za potřebné, aby se Výbor pro otevřenou radnici věcí bezprostředně znovu zabýval.

Máte-li k věci podrobnější dotazy, doporučuji Vám obrátit se na gesčně příslušné radní.

S přátelským pozdravem

Mgr. František Gemperle, Ph.D.


————-

Vážený pan

Adam Rut

člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 9. prosince 2020

 

Odpověď na interpelaci ze 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 10.11.2020

 

Vážený pane Rute,

Reaguji na Váš dotaz týkající se změn pravidel pro dotace a elektronizaci celého dotačního procesu.

Problematiky, která se zabývá procesem dotačního řízení, se ujal pan radní MgA. David Dušek. Za tuto iniciativu panu Duškovi děkuji. Dne 18.11.2020 předložil na jednání RMČ tisk, kterým Rada schválila záměr na vytvoření návrhu optimalizace stávajícího procesu dotačního řízení včetně podkladů pro elektronizaci dotací. V současné době tedy probíhá příprava optimalizace dotačního procesu, jakmile bude tato fáze dokončena, můžeme bez odkladu začít hledat dodavatele softwarového řešení. Na základě informace od pana zastupitele Daniela Mazura prověřujeme možnost využití softwarového řešení, které připravuje Magistrát hlavního města Prahy jako celoměstsky významný projekt. Pokud by nebylo možné využít tento systém od MHMP pro následující dotační období, Odbor informatiky na základě zadání a požadavků vypíše výběrové řízení na dodavatele systému pro elektronické přijímání, zpracování, hodnocení a přidělování dotací.

 

S pozdravem

Viktor Čahoj, radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě