Ženské domovy

Datum interpelace:
20. 04. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

I N T E R P E L A C E

 

 

 

Vážený pan starosto,

obracím se na Vás se žádostí o prošetření způsobu zacházení společnosti Akcent group k obyvatelkám  objektu “Ženské domovy”, který tato společnost vlastní. Podle kupní smlouvy uzavřené v roce 2002 se nový vlastník  zavázal respektovat a převzít všechny nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

V poslední době jsem obdržel několik podnětů obyvatelek, které společnost Akcent obviňují u porušování těchto smluv. Upozorňuji, že se nejedná o případy, kdy někdo svůj pokoj pronajímal v rozporu s nájemní smlouvou nebo je osobně vlastníkem jiné nemovitosti. Na obyvatelky se vztahují stejná práva i povinnosti jako na kterékoliv jiné nájemce bytů s regulovaným nájemným a nájemními smlouvami na dobu neurčitou.

 

Jakým způsobem jsou smlouvy porušovány?

 

1) Výpověď dostávají ty ženy u nichž nesouhlasí trvalé bydliště s adresou Ženských domovů.

 

2) Obyvatelky  jsou obviňovány, že hrubě porušují svoje povinnosti nájemce tím, že místnost dlouhodobě neužívají. Toto obvinění obdrží poté, co občas stráví  víkend mimo ubytovnu.

 

3) Stávajícím nájemnicím byla změněna nájemní smlouva, která je v rozporu s původním závazkem, vázána již nikoliv na pokoj, ale pouze na lůžko.

 

Dvě nájemkyně se rozhodly bránit soudní cestou a mají svého právníka. Většina se bojí z důvodu sankcí ze strany majitele. Když je např. člověk starý nebo handicapovaný, je těžké bránit svoje práva tímto způsobem. 

 

Žádám Vás, abyste se nespokojil s vysvětlením pouze ze strany majitele Akcentu, ale zjistil rovněž stanovisko žen, které zde doposud žijí.  Proslýchá se, že majitel Akcentu chystá prodej objektu, a proto se vystěhování posledních několika desítek obyvatelek snaží maximálně urychlit.

 

Domnívám se, že radnice nemůže zastávat stanovisko, že se jí tento problém netýká, s odůvodněním, že se jedná o soukromý spor mezi nájemcem a nájemníky.

 

 

 

Pavel Erben

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený kolego,

 

 

Odpovídám na Vaši interpelaci, týkající se způsobu zacházení společnosti Akcent Group k obyvatelkám objektu Ženské domovy a  přikládám jako odpověď vyjádření Mgr. Koričové, poradkyně starosty.

 

 

 

 

 

       S úctou

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k           

 

 

 

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci  p. Pavla Erbena – zastupitele MČ Prahy 5

 

 

 

 

 

                     Sděluji Vám, že s převodem vlastnictví předmětné nemovitosti přešla veškerá práva a povinnosti z tehdy platně uzavřených nájemních smluv na kupující společnost. Městská část Praha 5 žádné podmínky pro ochranu bydlení nájemnic v kupní smlouvě nestanovila, neboť vycházela  z ustanovení § 680 odst. 2 občanského zákoníku.

 

                     Městská část Praha 5 není vlastníkem předmětné nemovitosti a z tohoto důvodu není oprávněna jakkoli zasahovat do práv a povinností založených nájemními smlouvami mezi současným vlastníkem a nájemnicemi.

 

                         

 

 

V Praze dne  3.5.2006

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Koričová