zástavba na Barrandově

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
14. 04. 2015
Interpelující:
Mgr. Zdeněk Doležal
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na 1. zástupce starosty MČ Praha 5 Mgr. Lukáše Budína

 

Přesycení plochy zástavby na Barrandově

 

V Praze dne 19. 3. 2015

Vážený pane 1. zástupce starosty

 

Rada MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dne 17.3.2015 na Váš návrh revokovala usnesení RMČ Praha 5 č. 6/2076/2014 k návrhu zadání celoměstsky významných změn vlny V. ÚPn hl. m. Prahy – 1. část a k podaným podnětům MČ Praha 5.

 

Nově Rada MČ Praha 5 u návrhu zadání změny Z 2929/00 týkající se západní části Barrandova nepožaduje nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému územnímu plánu a naopak požaduje předmětné území řešit v souladu se studií, která s navýšením podlažní plochy počítá.

V důvodové zprávě uvádíte pouze zástupný důvod o vynaložených nákladech v souvislosti se stavbou tramvajové trati a další…, důvod, který byl znám již před revokovaným usnesením rady, který byl diskutován před usnesením výboru územního rozvoje k tomuto bodu a který musel být znám již při schvalování platného územního plánu.

 

Původní Vámi navržené a radou MČ P5 schválené usnesení (7/0/0) podmiňovalo souhlas s návrhem zadání změny Z 2929/00 požadavkem „nezvyšovat celkové množství hrubé podlažní plochy území oproti platnému územnímu plánu“ vycházelo z diskuze s občany i ze schváleného usnesení výboru územního rozvoje ve stejném znění (2. zasedání VÚR, 3. bod programu, hlasování 8/1/0).

 

MČ Praha 5 na svém webu i v časopise Pětka uvedla v článku: Praha 5 předala připomínky občanů k magistrátním změnám územního plánu následující:

„V případě navrhovaného doplnění zastavitelného území a přeskupení funkčních ploch na Barrandově radní požádali zároveň o nezvyšování množství hrubé podlažní plochy oproti stávajícímu platnému územnímu plánu. Důvodem byla snaha, aby v budoucnu nedošlo k přesycení plochy zástavby.“

 

Z výše uvedeného žádám o odpověď na následující otázky:

 

Jaký je skutečný, nikoli zástupný důvod revokace usnesení č. 6/2076/2014, které vycházelo z připomínek občanů a usnesení výboru územního rozvoje?

 

Budete o revokaci usnesení 6/2076/2014 a důvodech, které Vás k tomu vedli, informovat veřejnost na webu Prahy 5 a v časopise Pětka? Občané by měli být objektivně informováni a jestliže už neplatí vaše předchozí sdělení, měli by se to dozvědět stejnou cestou.

 

Mgr. Zdeněk Doležal

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Městská část Praha 5

 

 

Odpověď na interpelaci  Mgr. Zdeňka Doležala

 

Vážený pane magistře,

 

Stávající územní plán byl schvalován v roce 1999 a platí od 1. 1. 2000. V lokalitě Barrandov vycházela jeho podoba ze studie atelieru Agora z roku 1994-7 navazující na projekt atelieru PPÚ z let 1977-89 Ing. arch. Zdeňka Holzela a Akad. arch. Jana Kerela. V území byla v ÚPn předpokládána významná investice jak do páteřní infrastruktury (zejména dešťová kanalizace), dále do dopravní infrastruktury (tramvajová trať, komunikace, P+R), občanské vybavenosti a současně do parků a zeleně vůbec, to vše v řádech stovek mil. korun.  Žádná z těchto investic však do dnešní doby neproběhla.

 

MČ si uvědomuje význam v naplňování cílů územního plánu a budování infrastrukturních a občanských investic, jejichž realizace bude trvat roky, avšak budou mít významně pozitivní dopad na život obyvatel této části Prahy 5. Vybudováním P+R se výrazně omezí parkování dojíždějících do Prahy v ulicích Barrandova. Realizováním centrálního parku u točny tramvaje s napojením na další lokální plochy zeleně vzniknou nové velké plochy pro odpočinek. Příprava plochy mateřské školy a sportovišť je důležitá pro plnohodnotný život našich obyvatel.

 

S ohledem na prioritu pokračování v tomto plánovaném rozvoji zadala MČ Praha 5 pro účely aktualizace Metropolitního plánu zpracování územní studie, kterou zpracoval atelier AHK architekti Ing. arch. Zdeněk Holzel. Tato studie zohlednila výše uvedený komplexní rozvoj Nového Barrandova ve vazbě na Slivenec a Holyni.

 

Ze studie jasně vyplývá, že při dokončení rozvoje Barrandova bude hrát důležitou roli i ekonomika. Město si dnes už nemůže dovolit stavět TT v nezastavěných územích a provozovat jí bez cestujících. Bez TT nebude možné postavit P+R a vylepšit parkování v ulicích Barrandova ani uspokojivě vyřešit napojení na MHD Holyně a Slivence. To je problém nejen Barrandova, ale i celé Prahy.  Jednou ze zásadních principů Zásad územního rozvoje Metropolitního plánu v Praze je koncentrace obyvatel do zastavitelného území a jejich komfortní obsloužení městskou infrastrukturou.

 

Z výše uvedených potřeb vychází i požadavek Rady městské části Praha 5 na revokaci usnesení o možných změnách Barrandova. Rozumné kapacity ÚPn umožní jednak výstavbu bytových domů podél tratě, jednak i spolufinancování nákladů na realizaci veřejně prospěšného programu.

 

Nicméně je důležité se zaměřit i na samotnou studii zpracovanou ateliérem AHK architekti. Proto jsem inicioval projednání nejenom plánovaných změn ÚP ale i této studie na Výboru územního rozvoje Městské části Praha 5. Na svém 5. zasedání, konajícím se dne 7. dubna 2015 výbor doporučil Radě městské části Praha 5 požádat pořizovatele ÚPn Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o pozastavení projednávání změn Z 2929/00 a Z 2873/00 a podnětů P 019 a P 021, týkajících se lokality sídliště Barrandov a to do doby vypracování územní studie “Rozvoj sídliště Barrandov”, která je v rozvrhu územních studií schváleného rozpočtu pro rok 2015. Vnímám za patrné, že stávající studie má několik nejasných míst a neakcentuje kupříkladu adekvátně veřejné vybavení, komerční prostory, zároveň je i na místě obava z ohrožení blízko nacházejícího PP Prokopské a Dalejské údolí. Proto v rámci zadávacích podmínek pro studii se bude vycházet i z připomínek občanů, o.s., ochránců přírody, ale i IPRu, MČ Slivenec aj. Samozřejmě budeme komunikovat i s investorem a vlastníky pozemků.

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                  Mgr. Lukáš Budín

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě