Záměr oprav chodníků na území MČ Praha 5 v roce 2021

Datum interpelace:
13. 04. 2021
Datum odpovědi:
27. 04. 2021
Interpelující:
Ing. Milan Kryl
Interpelovaný:
Ing. Jan Panenka
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace zastupitele Ing. Milana Kryla na předsedu Výboru pro dopravu ZMČ P5 Ing. Jana Panenku na zasedání ZMČ P5 dne 13.4.2021

 

RMČ P5 projednala a odsouhlasila dne 7.4.t.r. materiál nazvaný „Záměr oprav chodníků na území městské části Praha 5 v roce 2021“. Tento materiál nebyl prezentován ve výboru, jemuž předsedáte.  Stejně tak jste předložil v letošním roce do RMČ i další materiály neprojednané ve výboru, jemuž předsedáte.

Vzhledem k nedostatku zveřejňovaných informací zastupitelům žádám o informaci, na základě jakých kritérií a kdo provedl výběr chodníků vybraných k rekonstrukci.  Dále žádám o zveřejnění seznamu chodníků, které MČ P5 registruje jako potřebné rekonstruovat. Pokud máte seznam chodníků v MČ P5 zahrnutých do plánu rekonstrukcí TSK Praha a. s., pak i zveřejnění tohoto seznamu.

Domnívám se, že zveřejnění obou seznamů na webu radnice by přispělo k důvěře občanů k radnici více než neprůhledné rozhodování ve věcech, které nebyly veřejně projednány s poradním orgánem zastupitelstva.

 

Odpověď:

Odpověď na interpelaci zastupitele ing. Milana Kryla na předsedu VYDO ZMČ P5 ing. Jana Panenku na zasedání ZMČ P5 dne 13.04.2021

 

V Praze dne 27.4.2021

 

Vážený pane zastupiteli,
materiál k opravě chodníků byl připraven na projednávání VYDO v březnu t.r..
Vzhledem k pandemické situaci v tomto období bylo doporučeno vedením MČ Praha 5, co nejvíce omezit osobní kontakt, a tím i činnost komisí i výborů. Protože jsem měl připraven do VYDO pouze jeden bod, který nesnesl odkladu a to materiál „Záměr oprav chodníků na území MČ Prahy 5“, tak jsem ho po poradě s místopředsedou VYDO ing. Malíkem, projednal pouze s předsedy koaličních klubů a předložil RMČ i s touto informací.
MČ Praha 5 si zadala v roce 2020 vypracovat materiál nazvaný „Pasportizace chodníků na MČ Praha 5“. Díky tomuto materiálu máme ucelený přehled o stavu opotřebení chodníků na území MČ Praha 5, a lokality určené k opravě byly vybrány v součinnosti s oblastním ředitelem TSK Ing. Kalibou tak, aby došlo ke koordinaci s případnými opravami sítí. Bohužel musím konstatovat, že TSK nemá kompletní přehled plánovaných oprav chodníků v následujících letech, především kvůli omezeným finančním možnostem v rámci úspor po covidovém období.
Jak jsem již avizoval na proběhlém zasedání VYDO, tak jeden z bodů bude též úprava statutu VYDO, která spočívá nově v začlenění chodníků do tohoto statutu výboru.

 

Ing. Jan Panenka
předseda Dopravního výboru ZMČ P5