zákon 106

Datum interpelace:
30. 01. 2014
Datum odpovědi:
04. 03. 2014
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

Porušování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Vážený pane starosto,

 V zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v §5, odstavci 3 se praví: Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.“

 Z toho vyplývá, že každá informace, která je na základě zákona 106 Sb. poskytnuta, musí být dále zveřejněna na internetu (webovém portálu Prahy 5). Nyní ale tyto poskytnuté informace zveřejňovány výše uvedeným způsobem nejsou!

 V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o odpověď na následující otázku:

 Kdy a jakým způsobem napravíte výše uvedené závažné, přinejmenším z hlediska transparence, porušování zákona.

 

 Děkuji za odpověď.

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

 V Praze dne 30.1.2014

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 30. 01. 2014 ve věci porušování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji Vám za věcný podnět, nicméně do jisté míry jste si odpověděl sám. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sice stanoví, že povinný subjekt zveřejní poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkovým přístup (tedy zpravidla na webových stránkách), nicméně Vaše interpretace ve druhém odstavci Vaší interpelace je naprosto chybná.

 Nikoliv každá informace musí být zveřejněna na internetu, ale pouze taková, která byla poskytnuta elektronicky a není mimořádně rozsáhlá.

 Namátkově jsem kontroloval zveřejňování informací na webových stránkách MČ Praha 5
a některé informace jsou zveřejněny kompletní a některé informace jsou zveřejněny pouze ve smyslu doprovodné informace. V tuto chvíli nejsem schopen posoudit, zda byla ve všech případech dodržena dikce zákona, nicméně to prověřím. Jde o mimořádně rozsáhlou agendu, dotýkající se všech odborů.

 

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě