Zajištění bezpečnosti v oblasti Husovy sady – Vrchlického a okolí

Datum interpelace:
23. 06. 2020
Datum odpovědi:
07. 07. 2020
Interpelující:
Mgr. Nadežda Priečinská
Interpelovaný:
JUDr. Petr Lachnit
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Zajištění bezpečnosti v oblasti Husovy sady – Vrchlického a okolí
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
23. 6. 2020
JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast, bezpečnost a prevence kriminality

Vážení pane radní,

obracím se na Vás s interpelací ve věci zajištění bezpečnosti v oblasti Husovy sady – Vrchlického a okolí
V poslední době se na mne opakovaně obrátili občané z lokality ul. Vrchlického a okolí se žádostí o pomoc ve věci zajištění bezpečnosti v Husových sadech ul. Vrchlického a okolí. Jelikož máte v kompetenci bezpečnosti prevenci kriminality, poslala jsem Vám předmětné informace s prosbou o pomoc. Následně jste o to samé byl žádán také zastupitelem, pane Štěpánem Rattayem.
S ohledem k uvedenému Vás žádám o informaci, jaká opatření jste v této otázce přijal či zajistil a dále, jaká je Vaše strategie zajištění bezpečnosti v této i jiných problémových oblastech do budoucna.

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

S pozdravem

Mgr. Nadežda Priečinská
Zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

*MC05X015QJ6V*

Městská část Praha 5
JUDR. PETR LACHNIT
RADNÍ

Vážená paní
JUDr. Naděžda Priečinská
Zastupitelka MČ Praha 5

 

V Praze dne 7. července 2020
Čj. RADLa/25/102904

 

Vážená paní zastupitelko,

v úvodu odpovědi na Vaši interpelaci přednesenou na zastupitelstvu městské části Praha 5 dne 23. června 2020 sděluji, že Městská část Praha 5, její Úřad, a další organizační složky, věnují bezpečnostní situaci v lokalitě Plzeňské ulice, Mahenovy ulice, Vrchlického ulice a také Husových sadů v Praze 5, trvalou pozornost.

V okolí lokality tramvajové zastávky U Zvonu, v ulicích Mahenově, Erbenově a přilehlých Husových sadech, Městská policie i Policie ČR navýšila hlídkovou činnost i počet svých průběžných kontrol této lokality. Z kapacitních důvodů bohužel však není možné do této lokality, zejména do Husových sadů, umístit stálou policejní hlídku.

Negativní společenské jevy popsané v rámci Vašeho vystoupení a související bezpečnostní situace v dané lokalitě, jsou zásadně ovlivněny tím, že v soukromém domě v Erbenově ulici č. 7, je od roku 2013 v nájmu lékařská ordinace, provádějící tzv. „substituční léčbu“ pro klienty závislé na návykových látkách. Tento typ léčby je zajišťován lékařem MUDr. J.S. Po povinném vstupním vyšetření ve zdejší ordinaci, zavádí tento lékař (psychiatr) jednotlivé uživatele návykových látek do Národního registru osob léčených substituční léčbou. A následně prostřednictvím lékárny sídlící ve stejném domě zajišťuje pro takto registrované uživatele návykových látek „substituční léčbu“ za pomoci přípravků „Subutex a Ravata“. Zmíněný lékař v minulosti aplikoval tento typ léčby v Bieblově ulici v Praze 5 a kratší dobu také v oblasti Prahy 4. I v těchto lokalitách se v souvislosti s jeho „ordinací“ postupem doby objevily problémy s výskytem osob (uživatelů návykových látek) a jejich neformálním shromažďováním. Po přestěhování ordinace tohoto lékaře do Erbenovy ulice, se tento problém přesunul také do této oblasti.

Podle interního šetření terénních sociálních pracovníků si klienti substituční lék předepsaný MUDr. J.S. odebírají v místní lékárně na rohu Erbenovy Plzeňské ulice. Podle zjištění sociálních pracovníků není ze strany lékaře dodržována stanovená ordinační doba a nejsou dodržována

pravidla substituční léčby. Klienti se tak mnohdy v časech stanovené ordinační doby shlukují v blízkém i širším okolí ordinace. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 5 nemá přímé právní nástroje, jak zdravotní péči ošetřujícího lékaře usměrnit, podal jsem 13. května 2020 stížnost s požadavkem na řešení této situace, jednak řediteli Odboru zdravotnictví MHMP panu Mgr. Martinu Ježkovi a také ředitelce Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR paní Mgr. Jarmile Vedralové. Schůzka všech zúčastněných stran na dané téma by měla proběhnout v červenci 2020. V rámci tohoto jednání budeme důsledně trvat na dodržování všech zákonných podmínek při poskytování substituční léčby, prováděné MUDr. J.S., aby byl minimalizován negativní dopad činnosti lékařské ordinace na okolí.

Dalším opatřením ze strany Úřadu městské části Praha 5 ke zklidnění situace v této lokalitě, je rozhodnutí o navýšení počtu členů soukromé bezpečnostní služby umístěné v Husových sadech o jednoho pracovníka. Dva pracovníci ostrahy tak budou mít možnost ještě lépe a operativněji kontrolovat pořádek na dětském hřišti a v přilehlém okolí parku.
Městská část Praha 5 prostřednictvím specializované organizace rovněž zajišťuje sběr nebezpečného odpadu v této lokalitě.

V únoru tohoto roku Odbor správy veřejných prostranství ÚMČ Praha 5 zavedl doplňkový úklid tříděného odpadu z velkoobjemových kontejnerů umístěných na ulici Vrchlického (proti ulici Mahenova) smluvní úklidovou firmou. Odvoz tříděného odpadu a úklid kolem kontejnerů je sice povinností společnosti Pražské služby a.s., ale bohužel právě tyto kontejnery na tříděný odpad nejsou Pražskými službami dostatečně často vyváženy a jejich okolí uklízeno. Aby byla v této lokalitě zvýšena čistota a pořádek, zavedli jsme doplňkový úklid nádob na tříděný odpad a jejich okolí prováděný na náklady naší městské části.

Další opatření vztahující se ke zlepšení bezpečnostní situace v této lokalitě aktuálně řeší stavební úřad ÚMČ Praha 5. Jedná se o zajištění a znepřístupnění vyhořelého domu na adrese Vrchlického 63/48. Tento dům v blízkosti předmětné lokality, patří nezvěstné ukrajinské majitelce a je dlouhodobě využíván bezdomovci a osobami závislými na návykových látkách. Konečným cílem tohoto opatření má být úplné znemožnění vstupu do opuštěného domu na adrese Vrchlického 63/48.

Významným krokem ke zvýšení bezpečnosti v uvedené lokalitě bylo rovněž i vybudování a zprovoznění kamerového stanoviště (21. srpna 2019), které bylo přidáno do Městského kamerového systému hlavního města Prahy. Kamerové stanoviště je umístěno na křižovatce ulic Plzeňská x U Paliárky, před domem Plzeňská 770/58 na sloupu VO č. 501 238. Má velké rozlišení a je schopné monitorovat i tramvajovou zastávku U Zvonu.

V oblasti prevence kriminality městská část Praha 5 postupuje podle Koncepce prevence kriminality MČ Praha 5 na léta 2017 až 2021 schválené zastupitelstvem městské části. Na tuto koncepci navazuje Program prevence kriminality městské části Praha 5 na rok 2020, Akční plán prevence kriminality městské části Praha 5 pro rok 2020, Protidrogová strategie městské části Praha 5 na rok 2020 a Akční plán protidrogové strategie městské části Praha 5 pro rok 2020, které byly schváleny bezpečnostní a protidrogovou komisí a radou městské části Praha 5. Všechny tyto dokumenty respektují postavení a působnost městské části Praha 5 danou zákonem o hl.m. Praze a Statutem hl.m. Prahy v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

S pozdravem