Záhada 11 studií z oblasti dopravy

Datum interpelace:
12. 09. 2023
Datum odpovědi:
09. 10. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková

Interpelace:

Interpelace
Na starostku
Zastupitelstvo MČ Praha 5
12. 9. 2023

Záhada 11 studií z oblasti dopravy

Vážená paní starostko,
na minulém zastupitelstvu jsem vás svojí interpelací vyzval, abyste zveřejnili seznam všech objednávek do 100 000 Kč a mimořádných objednávek do 300 000 kč, a to od začátku ustavení vaší koalice, a abyste tyto seznamy začali pravidelně předkládat na vědomí do Rady tak, jak tomu bylo dříve vždy zvykem.
Musím na úvod otevřeně přiznat, že odpověď pana Pašmika, že ho zvyk zveřejňování objednávek vůbec nezajímá a on je zveřejňovat nehodlá, mě zprvu trochu překvapila. Přeci jen, vašim slibům o transparentnosti to úplně neodpovídá.
Nakonec bych ale rád poděkoval paní radní Dočekalové, která navzdory prvotním vyjádřením ve finále začala přehled objednávek do Rady nosit. Alespoň toto tedy máme již vyřešené.
Nyní se ale pojďme posunout kupředu. Zveřejněný přehled objednávek jsem si samozřejmě prostudoval. A víte, kdo je rekordmanem? Kdo měl za období od listopadu 2022 do června 2023 největší objem objednávek? Vítěz je jednoznačný, jedná se o územní rozvoj s analýzami a studiemi za částku přesahující 2 970 tis. Kč.
Pozornost pečlivého čtenáře přitom vzbudí zejména 11 velmi podobných studií z oblasti dopravy, všechny z prosince roku 2022:
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 6 Hlubočepy, za 118 580 Kč (e.č. 55/22)
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 5 Jinonice, za 97 000 Kč (e.č. 56/22)
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 4 Radlice, za 99 000 Kč (e.č. 57/22)
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 3 Košíře, za 99 990 Kč (e.č. 58/22)
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 2 Motol, za 98 000 Kč (e.č. 59/22)
• Urbanisticko-architektonická studie prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 1 Smíchov, za 120 274 Kč (e.č. 60/22)
• Analýza údržby hřišť a vybraných typů veřejných prostranství pro volnočasové aktivity dětí a mladých lidí na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy, za 99 800 Kč (e.č. 62/22)
• Analýza potřeb a volnočasových aktivit dětí a mládeže na P5 s ohledem na bezpečnost dopravy, za 120 879 Kč (e.č. 63/22)
• Analýza míst pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy, za 119 185 Kč (e.č. 66/22)
• Analýza pěších tras a jejich návaznosti na volnočasové aktivity v okolí vybraných škol s ohledem na bezpečnost dopravy, za 98 000 Kč (e.č. 67/22)
• Bezpečnost dopravy a dopravy v klidu vstupního prostoru vybraných škol, za 95 000 Kč (e.č. 65/22)

Těchto 11 velmi podobných studií vyšlo Prahu 5 na celkem 1 165 tis. Kč. Přitom všechny jsou příhodně zadané za částku okolo 100 – 121 tis Kč, tedy těsně na hranici maximálního limitu pro objednávky. Záhada? Uvidíme.
Rád bych se Vás proto paní starostko zeptal:
• Kdo každou jednu z těchto objednávek schválil a kdo ji podepsal?
• Co bylo podkladem pro zadání každé z těchto objednávek?
• Na základě čeho byl vybrán dodavatel pro každou z těchto objednávek?
• Kde byl projednán výstup každé z těchto objednávek a s jakým usnesením?
A dále si Vás dovoluji požádat, abyste společně s Vaší odpovědí zveřejnili výstupy, tj. vyhotovenou práci od dodavatele, pro všech uvedených 11 objednávek tak, abychom se s těmito výstupy mohli seznámit.

Děkuji Vám a zůstávám v dokonalé úctě,
Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
člen ZMČ Praha 5

Praha, 3. říjen 2023

Č. j.: MC05 214180/2023

Vážený pane zastupiteli,
dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 12. 9. 2023 s názvem „Záhada 11 studií z oblasti dopravy“. Ve Vašem vystoupení jste vznesl dotazy následujícího znění:
„… 1. Kdo každou jednu z těchto objednávek schválil a kdo ji podepsal?
2. Co bylo podkladem pro zadání každé z těchto objednávek?
3. Na základě čeho byl vybrán dodavatel pro každou z těchto objednávek?
4. Kde byl projednán výstup každé z těchto objednávek a s jakým usnesením?…“
K Vašim dotazům sděluji následující:
Dotazované objednávky jsou součástí projektu „Kam po škole?“, který je zaměřen
na předprostory škol, jejich bezprostřední okolí, zejména dopravu a vazbu na cestní síť a dětská hřiště. Pro zpracování jednotlivých podkladových analýz a dále konkrétních lokací byly vybrány ateliéry s relevantní předchozí praxí, zajímavým portfoliem a inovativním přístupem. Objednávky byly před jejich podpisem projednány a odsouhlaseny gesčním radním pro oblast dopravy, při osobním jednání konzultovány s interním auditorem a jsou zveřejněny v registru smluv.
Jedná se o studie, které jsou v rámci jednoho cíle zaměřeny na různá témata,
a proto byly zadány zvlášť na základě koncepčních podkladů a relevantních dat Odboru územního rozvoje. Zadávat je dohromady jednomu subjektu by bylo neefektivní a nepřineslo by to potřebný efekt, a to z několika důvodů. Tím prvním je, že se jedná o různá místa, která byla analyzována a následně z nich byla vybrána jedna lokace, v rámci každého katastrálního území (6). Ta představuje pozemek
ve vlastnictví městské části, který těsně přiléhá k základní škole. V rámci těchto studií ve spolupráci se studenty těchto základních škol, byla navržena základní koncepce pro tyto pozemky, tak, aby lépe odpovídaly potřebám dětí a zejména mladistvých.
Ty jsme identifikovali jako cílovou skupinu, která nemá dostatek atraktivních prostor k trávení volného času se svými vrstevníky v okolí školy. Tuto skupinu tvoří podklady a na ně navazující studie s názvem (Urbanisticko-architektonická studie prostoru
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 s ohledem na bezpečnost dopravy – studie na jednotlivá katastrální území č. 1-6). V rámci projektu proběhly workshopy s dětmi na vybraných základních školách a jsou zpracovány ideové studie vybraných míst, které jsou v rozpracovanosti a je možné do nich nahlédnout na Odboru územního rozvoje.
Další skupinu tvoří materiály, které se věnují určitému tématu. Prvním z nich je koncepční materiál Analýza potřeb a volnočasových aktivit dětí a mládeže na P5 s ohledem na bezpečnost dopravy (studie č. 7). Jejím cílem je typologizovat jednotlivé druhy volnočasových aktivit pro veřejná prostranství a hřiště ve VP včetně neformálních lifestylových aktivit dětí a mládeže s ohledem na bezpečnost dopravy. Vznikla brožura, která na základě analýzy současných trendů popisuje aktivity, trendy a doporučuje principy, jak navrhovat místa pro volnočasové aktivity dětí,
které by zohlednily kontrolu veřejného prostoru a bezpečnost dopravy. Výstup byl projednán a prezentován na Výboru územního rozvoje v září 2023
(usn. č. VÚR/10/14/2023).
Další analýzou je Analýza údržby hřišť a vybraných typů veřejných prostranství
pro volnočasové aktivity dětí a mladých lidí na Praze 5 (studie č. 8). Předmětem plnění je analyzovat stav existujících hřišť z hlediska údržby, charakteru, vyhodnotit nutnost intervencí a případně prověřit možnost rozšíření existujících hřišť a vybrané prvky
pro vsak atd.; výběr konkrétních typových hřišť a veřejných prostranství; zobecnění hlavních principů údržby a doporučení dalšího postupu. Materiál obsahuje souhrnnou mapu, jednotlivé karty místa – analýza problémů a příležitostí, doporučení u vybraných typů hřišť a veřejných prostranství a fotodokumentaci vybraných hřišť a veřejných prostranství. Materiál je v přípravě v návaznosti na studie č. 1-6. Ve fázi hrubopisu bude projednán a prezentován na Výboru územního rozvoje.
Dalším materiálem je Analýza pěších tras a jejich návaznosti na volnočasové aktivity v okolí vybraných škol s ohledem na bezpečnost dopravy (studie č. 9). Ta reaguje
na současný stav vybraných pěších tras v okolí škol a v návaznosti na vybraná hřiště a veřejná prostranství na území MČ Praha 5. Pěší trasy v okolí škol často nejsou atraktivní a dostatečně využívané. Cílem je analyzovat a prozkoumat pěší trasy v okolí vybraných škol a možnost jejich přeměny s ohledem na bezpečnost dopravy a dopravu v klidu. V rámci zadání jsou analyzovány pěší trasy v docházkové vzdálenosti škol, definovány trasy vhodné pro rozvoj volnočasových aktivit na území MČ a na vybraných místech navržena opatření k zatraktivnění vybraných pěších tras. Materiál
je v přípravě v návaznosti na studie č. 1-6. Ve fázi hrubopisu bude projednán
a prezentován na Výboru územního rozvoje.
Desátou studií je Analýza Zhodnocení dopravní bezpečnosti a dopravy v klidu vstupního prostoru u vybraných škol (studie č. 10). Zadáním je zhodnocení dopravní bezpečnosti a dopravy v klidu vstupního prostoru u vybraných škol či jiných vybraných prostor v návaznosti na projekt. Preferovány jsou školy, u nichž je možnost návrhu herních prvků pro volnočasové aktivity dětí v docházkové či bezprostřední blízkosti školy. Materiál je v přípravě v návaznosti na studie č. 1-6. Ve fázi hrubopisu bude projednán a prezentován na Výboru územního rozvoje.
Další studií je Analýza míst pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na P5 s ohledem na bezpečnost dopravy. Jejím cílem je popis a vytipování nových míst pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na veřejných prostranstvích v jednotlivých katastrálních územích Prahy 5 s ohledem na bezpečnost dopravy a dopravu v klidu. Jedná se
o vytvoření provázaného celkového systému, hierarchicky významných vazeb
a etapizace a výběr možnosti dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých intervencí v rámci vybraných funkčních klastrů kolem škol. Materiál je v přípravě v návaznosti
na studie č. 1-6. Ve fázi hrubopisu bude projednán a prezentován na Výboru územního rozvoje.
Projekt „Kam po škole“ vznikl na základě plnění vize a cílů Strategie rozvoje
MČ Praha 5 2030+ („dále jen „Strategie 2030“).
Navazuje na tyto cíle (v pořadí dle Strategie 2030):
PO 2. Vzdělávání, školství a volný čas
– Vzájemná spolupráce MČ Praha 5 s vedením škol a vytvářením souladu
mezi vizemi MČ a jednotlivých škol
– Efektivní využití majetku MČ Praha 5 pro zajištění bohaté nabídky vzdělávání včetně podpory středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
– Zatraktivnění veřejného prostoru pro všechny obyvatele
– Zajištění prostorového a materiálního zázemí pro volnočasové aktivity

PO 3. Financování projektů, finance, investice a správa majetku
– Nastavení plánu dlouhodobé investiční politiky

PO 4. Sociální služby, bytová politika a bezpečnost
– Podpora a rozvoj komunitního života včetně nabídky volnočasových aktivit
pro cílové skupiny

PO 5. Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava
– Zajištění kvalitního životního prostředí
– Zajištění dostupnosti kvalitní a využitelné veřejné zeleně
– Zajištění plynulé, bezpečné a pohodlné dopravy

Ráda bych doplnila, že po dokončení studií a jejich projednání v orgánech samosprávy budou předmětné standardně zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 v sekci „Územní rozvoj“.
S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě