Žádost o harmonogram jednání

Datum interpelace:
12. 10. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace Evy Kalhousové na 35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 12. 10. 2006 určená místostarostovi Ondřeji Gálovi

 

 

 

 

 

 

Žádám Ondřeje Gála, místostarostu pověřeného pro oblast školství a kulturu o přesný harmonogram jednání, které inicioval a kterých se zúčastnil ve věci škol na Žvahově.

Žádám o písemnou odpověď, kde budou uvedena data jednání a přiloženy kopie zápisů.

Dále požaduji písemné zdůvodnění nepřítomnosti na radě městské části 10. a 11. října 2006, kdy byl tento problém za účasti představitelů Gymnázia Buďánka, TCP, odboru správy majetku a všech ostatních členů rady projednáván.

 

 

 

                                                                                            Eva Kalhousová

Odpověď:

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci

 

 

Vážená paní kolegyně,

 

     Jistě víte, že dle platných právních předpisů, máte jako členka Zastupitelstva MČ Praha 5

právo nahlédnout do příslušného spisu vedeného ve věci „Nájemních vztahů budovy bývalé

ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy“ na zdejším odboru obchodních aktivit.

A tím pádem se seznámit se všemi zápisy a podklady vedenými k této budově a jejím

uživatelům.

   Jak již z výše uvedeného vyplývá, tak příslušná záležitost spadá do kompetencí pana

starosty  JUDr. Milana Jančíka.

   Z tohoto důvodu Vám doporučuji, abyste se s dalšími podrobnými dotazy, když Vás

napadnou po podrobném prostudování uváděného spisu, obrátila právě na pan JUDr. Jančíka.

   K další části Vaší interpelace sděluji, že nejste oprávněna vyzvídat, jak nakládám se svým

volným časem o řádně čerpané dovolené.

   Závěrem bych Vás rád požádal v případě písemného podávání příštích interpelací o jejich

provedení odpovídající začátku 21. století.

  

 

     S pozdravem

                                                                                     Ondřej Gál