Zábor veř.prostranství pro veřejné akce

Datum interpelace:
09. 09. 2009
Datum odpovědi:
21. 10. 2009
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Zábory veřejného prostranství pro předčasné parlamentní volby 2009
 
Jiří Vitha
 zastupitel (ODS)      
                                                                                                                      9.9.2009
 
Milan Jančík                         Vojtěch Zapletal
 
starosta MČ Praha 5               radní MČ Praha 5
(ODS)                                    (ODS)             
 
 
Vážený pana starosto,
vážený pane radní
 
interpeluji ve věci dostatečnosti, resp. selhání pravidel povolování záboru veřejných prostranství pro pořádání politických akcí.
 
K interpelaci mne vede skutečnost, kdy pro letošní předčasné parlamentní volby, původně plánované v termínu 9. a 10. října 2009, jedna politická strana, a to ODS, žádala a byl jí povolen,  zábor hlavního veřejného prostranství MČ Praha 5, „pěší zóny Anděl ve směru ul. Nádražní až po ul. Bozděchovu a ve směru ul. Plzeňské po ul. Stroupežnického“, zábor na dobu od 7.9. do 10.10.2009, tj. na 24 dnů (vč. sobot a nedělí),  zábor o výměře přes 1.200 m2, tj. přes 90% z pronajímatelné prostory tohoto prostranství, kde se konají hlavní politické i jiné akce MČ Prahy 5, kde lze očekávat hlavní politický zájem občanů Prahy 5 i odjinud o nadcházející volby a kde v obecné rovině politické subjekty mohou očekávat z prezentace svých politických programů i maximální zisk hlasů.
 
Odbor dopravy a ochrany životního prostředí úřadu MČ P5, jako orgán rozhodující o povolení záboru, přitom dle mého shledání jednal standardně, respektoval řádný administrativní postup řízení této jakož i ostatních žádostí o povolení záboru a formálně se nedopustil žádného administrativního pochybení.
Přesto je tu zřejmě něco špatně.
 
Ukazuje se, že současná pravidla pro povolování záboru veřejného prostranství pro politické akce, uplatňovaná zde na Praze 5, nejsou dostatečná, protože umožnila a pokud nedojde ke vhodné úpravě i nadále budou umožňovat narušení rovných podmínek volební soutěže politických stran pro nadcházející volby, a to tím, že při jejich užití byl prakticky zamezen, resp. výrazně omezen přístup občanů k informacím o jiné politické alternativě oproti dominantní ODS, kdyby tento prostor mohly využít také další politické subjekty ve srovnatelné míře.
 
Případ vyvolává kritické otázky a generuje negativní názory na naše politické prostředí, např. otázky :
Jak je to vůbec možné, tohle že bylo za komunismu.
Zda se při rozhodování neprojevila skutečnost, že starosta MČ i radní pro dopravu jsou sami členy ODS, navíc starosta Milan Jančík je hlavním funkcionářem ODS na Praze 5 a lídrem volebního štábu ODS.
Zda ODS nevyužila jaksi „nekale“ své postavení na radnici ve svůj prospěch a  k likvidaci místní politické konkurence.
Zda ODS potřebuje zábor na plných 24 dnů, když akce kampaně tu dle svého volebního programu plánuje ani ne v 10 dnech.
Zda ODS potřebuje celou tuto plochu na kampaň, když odhadem reálně počítá s využitím této plochy snad ani ne 10x menší.
Dále jsem se setkal s akcí nejmenované politické strany v tomto prostoru, kde její vysoký představitel prohlásil, že „tento stav je povede k občanské neposlušnosti, když radnice není normálně schopna zajistit prostor pro všechny“.
Dopad na veřejné mínění je zřejmě jednoznačně negativní, soudě dle odpovědí občanů, které jsem v této věci nahodile v minulé době oslovil. Padají slova „je to jasná diskriminace“,  „skandální“„ hegemonie ODS“, „návrat k totalitě“, „modrá zvůle“, aj. až po výrazy neopakovatelné.
Toto vše nepochybně snižuje již tak problematickou úroveň důvěryhodnosti naší politické scény i konkrétních kandidujících politiků vůbec v očích našich občanů.
 
Radnice, která svým konáním takto relevantně zasahuje do rovnosti politické soutěže a přístupu občanů k informacím  musí mít na zřeteli a nesmí svým konáním narušovat rovnost politické soutěže, důvěru občanů v demokracii a v případě potřeby musí najít i mechanismy regulace, pro případy kdy smysl určitého subjektu pro politickou korektnosti a pro respektování určitých morálních hodnot chybí.
 
Proto žádám pane starosto Jančíku a pane radní Zapletale o řešení výše popsané situace, a to jak koncepčně do budoucna, tak i pro nadcházející parlamentní volby, ať již se budou konat v jakémkoliv termínu tak, aby současný proces rozhodování o záborech veřejného prostranství pro politické akce nemohl neoprávněně zvýhodňovat jeden subjekt proti ostatním a nenesl jasné znaky politické stranickosti.
 
 
Jiří Vitha
 
 
P.S. Za řešení nepovažuji, že tam ODS nabídne nespokojeným „křičícím“ subjektům kousek místa jaksi „ ze svého“, a že se tu na Praze 5 po dobu Vašeho vedení radnice stane praxí, že ODS si získá prostory pro kampaně nejvýznamnější a ostatní strany se budou dohadovat „o svých pláccích“ s ODS.
 
 

Odpověď:

Věc:
Odpověď na interpelaci ve věci selhání pravidel povolování záboru veřejného prostranství pro pořádání politických akcí
 
 
Vážený pane,
 
zvažoval jsem možnost odmítnout odpověď na interpelaci ve věci pravidel povolování záborů veřejných prostranství. Důvodem jsou moje pochyby o tom, zda jste oprávněn uplatnit interpelaci vůči představiteli samosprávy v souvislosti s jeho působením v politické straně.
 
Vaše otázky a obvinění jsou formulovány způsobem negativně vymezujícím Občanskou demokratickou stranu vůči ostatním politickým subjektům. To jistě nepřekvapuje, zvláště když si uvědomím, že jste byl zvolen zastupitelem na kandidátní listině ODS a ihned potom jste se připojil k opoziční části Zastupitelstva.
 
Co překvapuje, jsou nesprávné informace o závazném postupu pro zajišťování výpůjček a záborů veřejných prostranství. Z těch pak generujete negativní názory na politické prostředí a stavíte celou konstrukci kladených otázek.
 
Technická správa komunikací, jako organizace zřízená hl. městem, tedy vlastníkem, pro správu komunikací, uzavírá s žadatelem smlouvu o výpůjčce. TSK žádosti shromažďuje od všech politických subjektů ve všech městských částech a bez zmíněné smlouvy není možno ani uzavřít rozhodnutí o záboru veřejného prostranství vydávaného ODŽP Praha 5, jako příslušného správního silničního úřadu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o zajištění veřejných prostranství pro předvolební akce je především úkolem TSK, která zastupuje vlastníka hlavní město Prahu, proto i úvahy o možnostech tento proces ovlivňovat ze strany představitelů samosprávy jsou bez věcného podkladu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JUDr. Milan Jančík, MBA                                                   Vojtěch Zapletal
                   starosta                                                                             radní

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě